Co wpisać w PIT-11, gdy pracownik jest obcokrajowcem?

Ministerstwo finansów przypomina - jeżeli pracownik jest cudzoziemcem i zamieszkuje na terytorium Polski, to powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL, który pracodawca musi zamieścić w PIT-11.

Rejestracją danych w rejestrze PESEL zajmują się organy gminy, które są właściwe do:

  • zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemca,
  • złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL[1].

Nowy termin na wysyłkę PIT do US kończy się już 31 stycznia

Cudzoziemcy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowie ich rodzin zamieszkujący w Polsce, mają obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Natomiast pozostali cudzoziemcy powinni się zameldować najpóźniej w ciągu 4. dni[2].

e-pity Płatnika

Pobierz program e-pity Płatnika do rozliczenia PIT-11, PIT-8C i PIT-4R za 2018 rok. Pamiętaj, że termin przesłania tych informacji do urzędu skarbowego mija już 31 stycznia 2019 roku!

Z kolei cudzoziemcy, których pobyt na terenie Polski nie przekracza 30. dni, są zwolnieni z obowiązku meldunkowego[3].

Źrodło: www.podatki.gov.pl

Przypisy:

[1] w stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności, dalej „ustawy"

[2] art. 41 ustawy

[3] art. 42 ust. 2 ustawy

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Płatnik PITPIT-11Rozliczenie roczne