BDO: Zmiany na kartach ewidencji odpadów od 1 stycznia 2022 r.

Redakcja PIT.pl

Od 1 stycznia 2022 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. poz. 2151), która wprowadza m.in. zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów (np. dodany zostaje pkt 12 w art. 67 ust. 1 ustawy o odpadach).


Źródło: shutterstock.com

Przede wszystkim prowadzenie działalności w zakresie przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub innego odzysku w ramach sporządzanej ewidencji odpadów będzie wymagało podawania dodatkowo informacji o utracie statusu odpadów (jeżeli taka zachodzi), a także o produktach i materiałach powstających w wyniku ww. procesów. Takie informacje będą musiały być podawane zarówno na kartach ewidencji odpadów (KEO), jak również na kartach ewidencji odpadów komunalnych (KEOK).

Obowiązki przedsiębiorców na przełomie roku

W związku z powyższym, w zakładce ,,PRZETWARZANE”, w formularzu tabeli prezentującym listę wpisów na KEO lub KEOK, zostaną dodane nowe rubryki tj. „Utrata statusu odpadów” oraz „Powstałe produkty i materiały”.

Po zaznaczeniu pola ,,Odpady objęte procesem R” system aktywuje sekcję ,, Utrata statusu odpadów” a nagłówek sekcji będzie zawierał dwie możliwości oznaczenia tj. TAK lub NIE. W przypadku zaznaczenia przez użytkownika opcji ,,TAK” system rozwinie dodatkowo sekcję „Powstałe produkty i materiały”, w której możliwe będzie dodanie informacji o masie wraz z opisem rodzaju produktów i materiałów powstałych w wyniku przetworzenia odpadów.

Jednocześnie wyjaśniamy, że rodzaj powstałych produktów i materiałów będzie należało określić w sposób ogólny (bez konieczności odwołania się do cech produktu czy materiału, pozwalających na jego odróżnienie od pozostałych podobnych produktów na rynku). Przykładami takich produktów i materiałów mogą być: palety, recyklat/regranulat, jednorazowe naczynia, kruszywo, prekompost, nawóz do roślin.

W związku z powyższym wraz z początkiem roku 2022 w module ewidencji odpadów działającym w ramach systemu BDO zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany w ww. kartach.

Źródło: bdo.mos.gov.pl

BDO