Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

BDO, czyli rejestr obowiązkowy dla większości przedsiębiorców

Gazeta Podatkowa 23.04.2019 08:35 (aktualizacja: )

BDO to baza danych o odpadach. Gromadzone są w niej dane o podmiotach, które wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Rejestr dostępny jest na stronie www.bdo.mos.gov.pl. Wpisu do niego powinni dokonać prawie wszyscy przedsiębiorcy. Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą powinien sprawdzić, czy w jego przypadku obowiązkowa jest rejestracja w BDO.

» Sprawdź kod odpadu, który nie podlega rejestracji w BDO - najnowsze rozporządzenie na 2020 rok

Wpis do rejestru

Podmiot może zostać wpisany do rejestru BDO przez urząd marszałkowski na podstawie złożonego wniosku.

Poza tym z urzędu rejestrowane były po uruchomieniu BDO podmioty wymienione w art. 51 i art. 234 ust. 3 ustawy o odpadach.

Wpisu do rejestru dokonuje urząd marszałkowski właściwy ze względu na:

 • miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu - w przypadku podmiotu wpisanego do tzw. rejestru działalności regulowanej,
   
 • miejsce wykonywania działalności - w przypadkach, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o odpadach (m.in. podmioty posiadające pozwolenia lub zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami).

Podmioty zwolnione z rejestracji

Wpisowi do BDO nie podlegają:

 • osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne,
   
 • podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe, zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
   
 • podmioty nieprofesjonalnie zbierające odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych,
   
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady,
   
 • wytwórcy odpadów zwolnieni z prowadzenia ewidencji odpadów.

BDO: Od 2020 roku ewidencja odpadów wyłącznie elektronicznie

Działalność transportowa

W przypadku przedsiębiorców transportujących odpady, po uzyskaniu wpisu do rejestru nie ma już konieczności uzyskiwania zezwoleń na transport odpadów. W takim przypadku numer rejestrowy BDO zastępuje w firmie decyzję na transport i ten numer należy umieszczać na dokumentach firmy.

Rejestracja

W celu uzyskania wpisu do rejestru należy złożyć formularz rejestrowy, który znajduje się pod adresem w wersji edytowalnej: https://www.bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania. Wniosek składa się on-line oraz w formie pisemnej. Dodatkowo konieczne jest dołączenie:

 • uwierzytelnionej kopii dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia (patrz ramka),
   
 • oświadczenia o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenia o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenia potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.

Podmiot wprowadzający sprzęt oraz autoryzowani przedstawiciele muszą dołączyć:

 • uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
   
 • dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 ze zm.), o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
   
 • uwierzytelnioną kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - w przypadku autoryzowanego przedstawiciela.

Natomiast wprowadzający baterie lub akumulatory dołączają informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w EMAS, a wprowadzający pojazdy - umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej.

Opłaty

Opłata za wpis do rejestru wynosi 100 zł dla mikroprzedsiębiorców oraz dla przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy - 300 zł. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach (patrz ramka), w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę rejestrową - najwyższą. W kolejnych latach należy regulować opłatę roczną wynoszącą 100 zł lub 300 zł - jej wysokość uzależniona jest od wielkości podmiotu.

W sytuacji trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, podmiot zobowiązany jest, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z rejestru. Marszałek województwa wykreśla taki podmiot z rejestru w drodze decyzji.

Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do BDO dla:

1)wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
2)wprowadzających baterie lub akumulatory,
3)wprowadzających pojazdy,
4)producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
5)wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, 
6)wprowadzających na terytorium kraju opony,
7)wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701)


autor: Kinga Romas
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 2019-04-23

Wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z RODO. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

BDO