Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Autorskie koszty podatkowe będą niższe dla osób do 26. roku życia

Piotr Szulczewski

Korzystne zwolnienie z podatku przychodów osób młodych ogranicza podatkowe koszty uzyskania przychodów, jakie u takich osób występują z praw autorskich. W efekcie limit tych kosztów należy kontrolować dwukrotnie.

Osoby wieku do 26. lat mogą mieć problem z zawyżeniem w rozliczeniach za 2019 r. autorskich kosztów podatkowych. Wszystko za sprawą zwolnienia w ich przypadku przychodów o wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym 35.636,67 zł. Zwolnienie obejmuje wyłącznie przychody uzyskane z umów o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczy stosunek pracy oraz z umów zlecenie.

Jednocześnie osoby młode mogą uzyskiwać odrębnie, a także w ramach takich umów przychody, które opodatkowane są 50% kosztami uzyskania. Autorskie koszty podatkowe obejmują zapłaty:

  1. twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego - w wysokości 50% uzyskanego przychodu,
  2. z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50% uzyskanego przychodu,
  3. z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Powyższe kwoty 50% kosztów podatkowych limitowane są kwotą 85.528 zł. W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów z tych tytułów nie mogą bowiem przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (art. 22 ust. 9a ustawy o PIT).

Kontroluj limit kosztów oraz limit zwolnienia podatkowego

Począwszy od 1 sierpnia br. osoby do osiągnięcia 26. roku życia muszą dokonywać dodatkowej kontroli powyższego limitu. Zgodnie z dodanym przepisem art. 22 ust. 9aa PIT, w przypadku zastosowania ulgi dla młodych suma łącznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1–3 (czyli tych opisanych powyżej) oraz przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 (czyli ulgi dla młodych) nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej.

Oznacza to, że dodatkowo trzeba kontrolować limit łączny kosztów i zwolnienia przychodów.

Przykład

Podatnik 1 grudnia uzyskał trzecie licząc od 1 sierpnia wynagrodzenie z umowy o pracę – na 10.000 zł brutto podlegające pod ulgę dla młodych. Dodatkowo wykonywał on umowę o dzieło, w ramach której dokonał on przeniesienia praw autorskich o wartości 40.000 zł (zastosowane koszty – 20.000 zł). Podatnik kontroluje limit następująco 3x 10.000 – 30.000 zł – limit ulgi dla młodych nie został przekroczony. 30.000 + 20.000 zł – limit kosztów autorskich nie został przekroczony.

Co istotne zgodnie z przepisami przejściowymi, dodany zapis ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r. W efekcie w 2019 r. limit 85.528 zł powinien być ustalany bardzo specyficznie:

  • Po pierwsze, obowiązuje standardowy roczny limit kosztów autorskich – 85.528 zł,
  • Po drugie podatnicy powinni od 1 sierpnia sumować koszty autorskie (rozliczane od tej daty, a nie za wcześniejszy okres 2019 roku) i przychody zwolnione z podatku – i sprawdzać, czy dochodzi do łącznego przekroczenia osobnego limitu 85.528 zł. Jeśli limit ten będzie przekroczony – koszty podatkowe ulegają zmniejszeniu aż do wartości tego limitu,

Przykład

W stanie takim jak we wcześniejszym przykładzie podatnik w trakcie roku w miesiącu maju dokonał osobnej sprzedaży praw autorskich majątkowych do gry komputerowej o wartości 160.000 zł (koszty 80.000 zł). Podatnik liczy limity następująco:

  • Limit ulgi dla młodych - 3x 10.000 – 30.000 zł – nie został przekroczony, ulga przysługuje do całości wynagrodzenia,
  • Limit kosztów po 1 sierpnia - 3x 10.000 – 30.000 zł +20.000 = 50.000 zł – limit nie został przekroczony,
  • Limit kosztów podatkowych za cały rok – 80.000 zł +20.000 zł – limit został przekroczony, koszty autorskie obniżane są ze 100.000 zł do 85.528 zł. 

Bez PIT dla młodychKwota wolna od podatkuRozliczenie rocznePłatnik PITPodatek PIT