Zasiłki dla osób bezrobotnych 2018 - 2019

  Archiwum zasiłków dla osób bezrobotnych

  12.04.2018 05:40 (aktualizacja: )

  Archiwum zasiłków dla osób bezrobotnych

  Zasiłki Okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku Okres kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

  Podstawowy (100%)

  831,10 zł*

  652,60 zł*

  Obniżony (80%)

  664,90 zł*

  522,10 zł*

  Podwyższony (120%)

  997,40 zł*

  783,20 zł*

  * Podane kwoty są kwotami brutto

  Wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od stażu pracy osoby bezrobotnej. W przypadku, gdy staż pracy wynosi do 5 lat wówczas zasiłek będzie wypłacany w wysokości 80% zasiłku podstawowego. Jeżeli staż pracy będzie wynosił od 5 do 20 lat wówczas osoba bezrobotna może liczyć na zasiłek w wysokości 100% zasiłku podstawowego. Najwyższy zasiłek przysługuje jednak osobom, które przepracowały co najmniej okres 20 lat. W tej sytuacji wysokość zasiłku wynosi aż 120 %.

  Osoba bezrobotna może pobierać zasiłek w okresie od 6 do 12 miesięcy. Maksymalny czas korzystania z zasiłku jest uzależniony od stopy bezrobocia na obszarze zamieszkiwanym przez osobę bezrobotną. Jeśli stopa bezrobocia na tym obszarze nie przekraczała 150 % krajowej stropy bezrobocia, osoba bezrobotna ma prawo pobierać zasiłek przez okres 6 miesięcy. Jeżeli stopa bezrobocia przekraczała 150%, wówczas możliwy czas pobierania zasiłku wydłuża się do 12 miesięcy.

  Zasiłki Okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku Okres kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

  Podstawowy (100%)

  831,10 zł*

  652,60 zł*

  Obniżony (80%)

  664,90 zł*

  522,10 zł*

  Podwyższony (120%)

  997,40 zł*

  783,20 zł*

  * Podane kwoty są kwotami brutto

  Zasiłki Okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku Okres kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

  Podstawowy (100%)

  823,60 zł

  646,70 zł

  Obniżony (80%)

  658,90 zł

  517,40 zł

  Podwyższony (120%)

  988,40 zł

  776,10 zł

  Zasiłki Okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku Okres kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

  Podstawowy (100%)

  794,20 zł

  623,60 zł

  Obniżony (80%)

  635,40 zł

  498,90 zł

  Podwyższony (120%)

  953,10 zł

  748,40 zł

   

  Kwoty zasiłków obowiązujące od 1 listopada 2014 roku
   

  Uwaga: od 1 września 2006r. przy zasiłku rodzinnym uwzględnia się wiek dziecka, a nie jak dotychczas liczbę dzieci.

    Zmienna Obowiązuje od
  Waloryzacja zasiłku chorobowego 97,5 % IV kw. 2012
  Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 77,00 zł01.11.2014
  na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 106,00 zł
  na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 115,00 zł
  Limit dochodu574,00 zł
  Limit dochodu – niepełnospr.664,00 zł
  Dodatki do z.rodz. Urodzenie dziecka 1000,00zł
  Dziecko niepełnospr. do 5 lat 60,00 zł
  Dziecko niepełnospr. starsze 80,00 zł
  Rozpoczęcie roku szkolnego 100,00 zł
  Szkoła zamiejsc. – zamieszk. 90,00 zł
  Szkoła zamiejsc. – dojazd 50,00 zł
  Na trzecie i następne dzieci w rodzinie wielodzietnej od 1 września 2005r. 80,00 zł
  Zasiłek pielęgnacyjny 153,00 zł 01.09.2008
  Zasiłek pogrzebowy 4000 zł 01.03.2011
  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1000zł 01.01.2006r.

  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 959)

  • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M.P. 2013 poz. 391).