Zaliczka PIT w zlecaniach - Wynagrodzenia

26.05.2014 10:00 (aktualizacja: )

Wynagrodzenia

Zaliczka PIT - w przypadku umów zlecenie, dzieło, umów o zarządzanie i podobnych

Zaliczki na podatek obliczają oraz pobierają z wynagrodzenia płatnicy. Płatnikami podatku są z reguły podmioty zatrudniające – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, takie jak spółki cywilne czy osobowe (będące zakładami pracy).

Zaliczki pobiera się z różnych tytułów. Od tego, z jakiej przyczyny pobierana jest zaliczka zależeć będzie, w jakiej wartości oraz według jakich zasad zaliczkę należy obliczyć.

W przypadku umów zlecenie, dzieło i umów rozliczanych na zasadach działalności wykonywanej osobiście płatnik nie stosuje do rozliczenia zaliczek drugiego progu skali podatkowej. Tym samym całość wypłat obniżana jest o zaliczkę w pierwszym przedziale skali podatkowej (18%).

W przypadku wypłat zryczałtowanych (np. zlecenia do 200 zł) – zaliczki na podatek nie pobiera się według tych zasad poniższych.

Jak ustalić zaliczkę na podatek dochodowy od umowy zlecenia?

Krok 1. Od kwoty brutto wynagrodzenia odjąć należy koszty uzyskania

Obliczając zaliczki płatnik ustala pracownicze koszty uzyskania przychodów (zaliczki oblicza się od dochodu, zatem po rozliczeniu kosztów i składek ZUS). Płatnik musi stosować:

  • koszty podstawowe – 20% przychodu po obniżeniu go o potrącone składki emerytalne, rentowe i chorobowe lub
  • podwyższone do 50% przychodu po obniżeniu go o potrącone składki emerytalne, rentowe i chorobowe - jeżeli do danej umowy mają zastosowanie koszty autorskie, przy czym jedynie do wysokości 42764 zł,
  • w przypadku umów o zarządzanie – koszty podstawowe pracownicze, które nie mogą być podwyższane ze względu na uzyskiwanie przychodów poza miejscem zamieszkania.

Krok 2 Od dochodu odjąć należy pobrane (opłacone) za dany okres składki ZUS

Płatnik odejmuje składki potrącone w danym miesiącu. Składki potrącone nie muszą być jeszcze w danym miesiącu rzeczywiście opłacone. Obowiązek ten spoczywa na płatniku w miesiącu kolejnym po miesiącu ich rozliczenia. Jeżeli z danej umowy nie wynika obowiązek zapłaty składek ZUS (np. zbieg tytułów ubezpieczeniowych, zleceniobiorca pozostaje studentem do 26 roku życia itp.) – płatnik pomija ten krok i nie odlicza składek.

Krok 3 Zaokrąglenie podstawy opodatkowania do pełnych złotych

Zaokrąglenia podstawy opodatkowania (przychodu po odjęciu kosztów i składek ZUS) dokonuje się w ten sposób że kwoty 0-49 gr zaokrągla się w dół, a kwoty 50 gr i więcej w górę, do pełnych złotych.

Krok 4 Ustalenie zaliczki we właściwej wysokości

Płatnik jest obowiązany pobierać, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki ZUS najniższą stawkę podatkową określoną w skali.

Kwota obliczonej zaliczki nie jest obniżana o 1/12 kwoty wolnej od podatku. Płatnik nie stosuje tego obniżenia. W konsekwencji podatnik co do zasady w rozliczeniu rocznym, jeśli jego przychód z umów zlecenie i podobnych, pozostanie w I progu skali podatkowej, może uzyskać do 556,02 zł zwrotu nadpłaconego podatku.

Krok 5 Obniżenie o składki zdrowotne

Zaliczkę obliczoną według powyższych zasad zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobraną w tym miesiącu przez zakład pracy ze środków podatnika. Obniżenie to 7,75% podstawy, a nie pełna wartość pobrana z wynagrodzenia, która wyniosła 9% podstawy ustalenia.

Krok 6 Zaokrąglenie kwoty ustalonej zaliczki na podatek

Zaokrąglenia dokonuje się w ten sposób że kwoty 0-49 gr zaokrągla się w dół, a kwoty 50 gr i więcej w górę, do pełnych złotych.

Krok 7 Wpłata na konto US

Tytuł zaliczki na podatek jest łączny z tytułem zaliczki na własny podatek dochodowy. Podatnik nie musi w trakcie roku wyszczególniać i dzielić zaliczki pomiędzy poszczególnych pracowników lub pracowników i swojego.

Uwaga !

Niektóre urzędy wymagają rozdzielenia wpłat i mimo wpłaty na to samo konto - oznaczania ich jako „PIT-5” – zaliczki własne oraz „PIT-4r” – zaliczki za pracowników. Jest to postępowanie niezgodne z przepisami tym bardziej, że druk PIT-5 nie jest już od 2007 r. stosowanym.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 26-05-2014
  • data modyfikacji: 01-06-2015