Abolicja składek – termin wniosku, niezbędne dokumenty

Na złożenie wniosku o umorzenie składek ZUS przedsiębiorca ma 2 lata od 15 stycznia 2013 r. Ostatecznie wniosek można złożyć zatem 15 stycznia 2015 r. Jeżeli decyzja wymiarowa lub o podleganiu obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu – wydana zostanie przez ZUS po wejściu w życie ustawy abolicyjnej, to osoba ma prawo wystąpić z wnioskiem w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tej decyzji. W przypadkach decyzji, które uprawomocnią się w pierwszym roku obowiązywania ustawy termin jest dłuższy – bo wynosi więcej niż 12 miesięcy – wniosek można składać aż do 15 stycznia 2015 r.

Te same terminy składania wniosku dotyczą spadkobierców lub osób trzecich, jeżeli ZUS wydał decyzje o ich odpowiedzialności.

Podstawą do wypełnienia wniosku jest decyzja ustalająca wysokość należnych składek. Nie można natomiast wystąpić z wnioskiem na podstawie informacji wskazanych wyłącznie w deklaracjach ZUS DRA.

Zestaw druków, które należy wypełnić zależny jest od tego, kto wystąpi z wnioskiem abolicyjnym:

Wniosek składa
Prowadzący działalność gospodarcząOsoba nie prowadząca działalnościOsoba trzecia, spadkobierca

Wniosek o umorzenie należności

Wniosek o umorzenie należnościWniosek o umorzenie należności

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej
Zaświadczenia/oświadczenia o udzielonej pomocy de minimis
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki