Rolnik ryczałtowy VAT - VAT w praktyce

Rolnik ryczałtowy jest zwolniony z VAT.

Dla rolnika ryczałtowego dostawa produktów rolnych pochodzących z jego własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez tego rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez tego rolnika ryczałtowego są zwolnione z podatku VAT.

Ze statusem rolnika ryczałtowego wiążą się dodatkowe ułatwienia w zakresie podatku VAT:

  • fakturę VAT wystawia nabywca towarów;
  • nabywca dolicza do wynegocjowanej ceny netto 6% VAT (do 30 kwietnia 2008 r. było to 5%) i wypłaca go rolnikowi;
  • rolnik ryczałtowy nie ma obowiązku prowadzenia żadnych ewidencji VAT;
  • rolnik ryczałtowy nie składa żadnych deklaracji VAT;
  • rolnik ryczałtowy nie ma obowiązku rejestrowania się jako podatnik VAT czy rolnik ryczałtowy (po prostu w razie brak rejestracji jest rolnikiem ryczałtowym).

Warto jednak, aby rolnik ryczałtowy posiadał rachunek bankowy. Dzięki płatnościom przelewem nabywca towarów będzie mógł odzyskać podatek VAT doliczony do ceny, zamiast zaliczać go jedynie do kosztów uzyskania przychodu. Co za tym idzie – rolnik będzie mógł wynegocjować wyższą cenę bez żadnej szkody dla nabywcy jego towarów i usług:

 Płatność gotówkąPłatność przelewem
Tyle otrzyma rolnik ryczałtowy

1000zł

1060zł

Koszt dla nabywcy jego towarów i usług

1000zł

1000zł

VAT odliczany przez nabywcę

0zł

60zł

Zyskrolnika dzięki rozliczeniom bankowym

0zł

60zł

Ujemną stroną rozliczeń rolnika ryczałtowego jest jednak brak prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w zakupionych towarach i usługach. Jeżeli zatem rolnik decyduje się na prowadzenie ewidencji VAT, składanie deklaracji VAT itp., licząc na zwrot podatku VAT związanego z zakupami wyższy niż wyniesie jego podatek VAT należny od sprzedaży - może zrezygnować z opodatkowania na zasadach rolnika ryczałtowego.

Uwaga ! Kwota zwrotu a koszty

Kwota podatku VAT wykazanego w fakturze VAT RR zwiększa u nabywcy kwotę podatku naliczonego, w związku z czym obniża podatek należny. W przypadku, gdy nie zostaną dopełnione wymogi formalne, np. zapłata przelewem, i w związku z tym kwota zryczałtowanego zwrotu podatku VAT wypłacona rolnikowi ryczałtowemu nie zwiększa podatku naliczonego u nabywcy, kwota ta nie może również stanowić dla nabywcy kosztu uzyskania przychodu. Jest to bowiem nadal podatek VAT, a zgodnie z ogólną zasadą nie stanowi on kosztu uzyskania przychodu (chyba że ustawa o PIT wyraźnie na to zezwala).

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 28-06-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015