Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

PIT - Rolnik - VAT w praktyce

28.06.2005 10:00 (aktualizacja: )

Działalność rolnicza (z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Oznacza to, że przychody z tych źródeł nie wiążą się z obowiązkiem odprowadzenia jakiegokolwiek podatku dochodowegoPIT. Jedynym podatkiem należnym będzie podatek rolny oraz podatek leśny, płatny od gruntów rolnych i leśnych.

Przychody z działów specjalnych produkcji rolnej podlegają opodatkowaniu według norm szacunkowych dochodu rocznego, zależnie od rozmiaru produkcji, podatnik może również wybrać opodatkowanie faktycznie uzyskanego dochodu (przychód pomniejszony o koszty).

Przychody z usług rolniczych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym:

 • albo jako przychody z działalności wykonywanej osobiście - przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (a zatem nie od innego rolnika);
 • albo jako przychody z innych źródeł, jeżeli przychody uzyskiwane są od innych podmiotów, a działalność nie jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły i w celach zarobkowych;
 • albo jako przychody z działalności gospodarczej, jeżeli przychody uzyskiwanej są od innych podmiotów, a działalność prowadzona jest w sposób zorganizowany i ciągły, albo przy wykorzystaniu pracowników, albo gdy podatnik zdecydował o świadczeniu usług rolniczych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowane, ale zwolnione

Podlega opodatkowaniu - ale jest zwolniony z podatku dochodowego i obowiązku wykazywania w zeznaniach - dochód ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, nie stanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na:

 • kiszeniu produktów roślinnych;
 • przetwórstwie mleka;
 • na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa.

Suszenie, nawet metodą przemysłową, nie oznacza przetworzenia produktów, zatem nadal może to być działalność rolnicza.

Podobnie zwolnione z opodatkowania są m.in. następujące przychody związane z rolnictwem i wsią:

 • dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD);
 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane z działalnością rolniczą z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, od agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych;
 • zasiłki chorobowe wypłacone na podstawie odrębnych przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin, w części odpowiadającej udziałowi dochodu z tytułu działalności rolniczej, z wyjątkiem polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, w dochodzie podzielnym spółdzielni;
 • wynagrodzenia otrzymywane przez członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu użytkowania przez spółdzielnie wniesionych wkładów gruntowych;
 • dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

UWAGA!

Uwaga - może się zdarzyć, że rolnik ryczałtowy świadcząc usługi rolnicze nie będzie wystawiał faktury VAT (fakturę VAT RR wystawi za niego nabywca), natomiast nie otrzyma on całej kwoty wynagrodzenia za usługę netto bez VAT, gdyż nabywca usługi zobowiązany będzie do potrącenia zaliczki na podatek dochodowy z tytułu usług świadczonych w ramach umowy zlecenia.

Artur M. Brzeziński

 • data utworzenia: 28-06-2005
 • data modyfikacji: 01-06-2015