Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Rolnik Ryczałtowy - Działalność rolnicza

28.06.2005 10:00 (aktualizacja: )

Definicja działalności rolniczej korzystającej ze specjalnych zasad opodatkowania różni się dla celów podatku dochodowegoPIT oraz podatku od towarów i usług VAT:

PITVAT
Nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT działalność rolnicza obejmująca:Może korzystać z zasad opodatkowania właściwych dla rolnika ryczałtowego działalność rolnicza obejmująca:
 świadczenie usług rolniczych oraz
wytwarzanie produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym równieżdostawa (w tym sprzedaż) produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, w tym również
produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnegoprodukcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego
produkcję warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod foliąprodukcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią
produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczaprodukcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą
hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowychhodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych
produkcję zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla rybprodukcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie
a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej: - miesiąc - w przypadku roślin, - 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek, - 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, - 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierzątlicząc od dnia nabycia. 
OpodatkowaniuPIT podlegają jednak działy specjalne produkcji rolnej: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym – w rozmiarach określonych w rozporządzeniu ministra finansów dot. norm szacunkowych dochodu rocznegoa także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz
Opodatkowaniu PIT nie podlegają przychody z gospodarki leśnej.sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.01.13) oraz bambusa (PKWiU 02.01.42-00.11)

Różnice pomiędzy definicjami zaznaczono pogrubieniem.

Gospodarstwo rolne

Dla celów PIT oraz VAT gospodarstwo rolne oznacza gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym (obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy).

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 28-06-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015