Moje przychody - Samozatrudnienie

Przychodami z działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane po wyłączeniu wartości:

 • zwróconych towarów,
 • udzielonych rabatów, bonifikat i skont oraz
 • podatku VAT.

Przykład

Przedsiębiorca zawarł umowę zgodnie, z którą w dniu wykonania usługi ma otrzymać wynagrodzenie. Przedsiębiorca wykonał usługę, jednak zamawiający zwleka z wypłatą i nie płaci przez kolejne 3 miesiące. Przedsiębiorca na dzień wykonania usługi wykazać musi przychód podatkowy.

Inaczej wykazać należy zaliczki, a inaczej płatności za czynność zrealizowaną. Inaczej wreszcie rozlicza się sprzedaż ciągłą lub realizowaną w okresach rozliczeniowych, a inaczej – transakcje jednorazowe.


W jakiej dacie wykazać przychód?

Przykład

Klient kupił towar. Na półce sklepowej wskazano, że jest on sprzedawany z 15% rabatem. Inny klient uzyskał rabat 15% naliczany na koniec roku ze względu na wartość wykonanych z tym klientem transakcji. W obu przypadkach sprzedający inaczej rozliczyć będzie musiał kwoty udzielonych rabatów.

Wszystkie przychody oprócz kwot zwolnionych z opodatkowania lub nie podlegających opodatkowaniu, należy wykazywać w księgach podatkowych przy tym w przypadku KPiR, rejestru przychodów dla ryczałtowców oraz w pełnych księgach – przychody podlegają różnemu ujęciu w zależności od ich rodzaju.

Ujęcie przychodów w ewidencjach

Istnieją wyjątki, które pozwalają nie wprowadzać części uzyskiwanych kwot do przychodów lub też wprowadzać je do nich w dacie późniejszej, niż dzień, w którym są one należne przedsiębiorcy.

Jakie kwoty zaliczać do przychodów z działalności gospodarczej?

Przychodami z działalności gospodarczej określić należy ogół kwot, które podatnik uzyskać może w ramach tego źródła przychodów. Oznacza to, że nawet osoba, która nie zarejestrowała działalności gospodarczej lub nie rozszerzyła przedmiotu wcześniej prowadzonej działalności – ma obowiązek wykazać przychód z danej transakcji, pod warunkiem, że zgodnie z definicją stanowi ona działalność gospodarczą – i rozliczać transakcje według zasad wcześniej wskazanych.

Do przychodów zalicza się również:

 • kwoty z odpłatnego zbycia majątku w tym ze zbycia środków trwałych czy składników majątku, o wartości poniżej 3500 zł,
 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych;
 • różnice kursowe;
 • otrzymane kary umowne;
 • odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością;
 • wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy;
 • wartość zwróconych wierzytelności, które zostały odpisane jako nieściągalne albo na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów;
 • wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy leasingu, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów;
 • wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;
 • równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów;
 • w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku akcyzowego - naliczony podatek od towarów i usług lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów;
 • równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów;
 • kwota podatku od towarów i usług: nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 22a-22o, lub dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a- w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług;
 • przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), jeżeli pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej,
 • wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń,
 • otrzymane wynagrodzenie za obsługę pracowniczego programu emerytalnego uczestnika, w związku ze zwrotem środków pochodzących ze składki dodatkowej;
 • wynagrodzenia płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa oraz wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
 • przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
 • otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej;
 • środki zakładowego funduszu szkoleniowego w części uznanej za koszt uzyskania przychodów niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zostały wpłacone do tego funduszu, lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku lub też wykorzystane niezgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub przepisami ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, ewentualnie te środki w przypadku likwidacji funduszu szkoleniowego;
 • przychody z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii
 • w centrach badawczo-rozwojowych środki funduszu innowacyjności, o którym mowa w art. 21 tej ustawy niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zostały przekazane do tego funduszu, lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku lub wykorzystane niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, ewentualnie w przypadku utraty przez podatnika statusu centrum badawczo-rozwojowego;
 • środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki;
 • przychody z odpłatnego zbycia składników majątku: pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.