Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Obowiązki płatnika - podatek u źródła

29.11.2012 10:00 (aktualizacja: )

Podatek u źródła

Obowiązki płatnika przy poborze podatku u źródła

Obowiązki płatnika zależą od tego, z jakim stanem prawnik się zetknie. Podstawą jest uzyskanie odpowiednich certyfikatów – rezydencji oraz o spełnieniu warunków zwolnień z podatku.

Nie należy pobierać podatku (ryczałtowego, u źródła) w przypadku wypłat na rzecz zakładu działającego na terytorium Rzeczypospolitej. W przypadku wypłaty świadczeń powyższego gatunku, płatnik nie pobiera podatku; zwolnienie (niepobieranie podatku) powoduje jednak obowiązek uzyskania:

  • od mającej siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej jej miejsca siedziby dla celów podatkowych – jej miejsca siedziby dla celów podatkowych - certyfikatu rezydencji
  • właściwego organu administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się siedziba spółki lub zarząd, albo od właściwego organ podatkowy państwa, w którym położony jest zagraniczny zakład spółki – zaświadczenia o istnieniu zagranicznego zakładu,
  • w przypadku wypłat na rzecz podmiotów prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład – warunkiem nie pobierania podatku jest udokumentowanie miejsca siedziby podatnika, prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium RP zagraniczny zakład, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji, oraz uzyskania pisemnego oświadczenia, że należności te związane są z działalnością tego zakładu; oświadczenie powinno zawierać dane identyfikujące podatnika prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, a w szczególności pełną nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zakładu podatnika (brak wzoru ustawowego).
  • oświadczenia ze strony kontrahenta, na rzecz którego dochodzi do wypłaty odsetek/należności licencyjnych lub z dywidend lub innych zysków z osoby prawnej, że uzyskujący należności spełnia warunki do zastosowania zwolnienia z podatku (brak wzoru ustawowego).

Możliwe jest niepobieranie podatku również w przypadku wypłat, co do których umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stwierdza, że są opodatkowane wyłącznie w kraju uzyskującego należność (np. wypłaty poza kraje ze strefy UE, EUG i Konfederację Szwajcarską, których zwolnienia z art. 21 i 22 ustawy o CIT nie obejmują, a umowa bilateralna zakłada opodatkowanie wyłącznie w kraju podmiotu uzyskującego świadczenie).

W przypadku zwolnień wynikających z ustawy lub umowy brak podatku u źródła nie powoduje, że nie należy wystawić informacji podatkowej (IFT-2/IFT-2R) w sprawie wypłaty. Zgodnie z art. 26 ust 3d ustawy o CIT przy stosowaniu zwolnienia wystawić należy informację IFT-2/IFT-2R.

Pobranie podatku i wpłata do organu podatkowego

W przypadku należności, od której pobiera się podatek u źródła, pobór podatku dokonywany jest z należnej kwoty do wypłaty w dacie dokonania wypłaty. Przekazanie należności do urzędu skarbowego nastąpić musi do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty należności. W związku z wypłatą sporządzić należy:

  • IFT-2/IFT-2R – standardowo w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat rozliczanych na zasadach podatku u źródła (w tym tych z tytułu którego nie pobrano podatku), również wówczas, gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje na żądanie w terminie 14 dni – deklarację przekazać należy podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu lub
  • IFT-2/IFT-2R - w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez uzyskującego wypłatę – do właściwego urzędu skarbowego oraz podatnikowi oraz łącznie z tymi deklaracjami
  • CIT-10Z – deklarację w terminie do końca pierwszego miesiąca po roku, w którym pobrano podatek zryczałtowany.

W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed upływem terminu 3 miesiąca roku następującego po danym roku, płatnik przekazuje informację IFT-2/IFT-2R w terminie do dnia zaprzestania działalności.

Z tytułu wykonywania funkcji płatnika, płatnicy dokonujący rozliczeń podatku u źródła do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku w którym powstał obowiązek zapłaty podatku u płatnika (przekazania go na rzecz organu podatkowego) przekazują zeznanie CIT-10Z.

Podatnik uzyskujący świadczenie opodatkowany u źródła w kraju nie musi się rozliczać. Podatek pobierany jest ryczałtowo, nie ma konieczności, by składał deklarację z tego tytułu.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 29-11-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015

Podatek u źródła WHT