Problem pobrania podatku u źródła

24.05.2006 10:00 (aktualizacja: )

Podatek u źródła

Bardzo często zdarza się, że przychody na terytorium Polski uzyskuje podmiot (osoba lub inna jednostka), który standardowo rozlicza podatki w innym raku będącym jego miejscem zamieszkania (gdzie położona jest jego siedziba). W takim przypadku powstaje problem pobrania tzw. podatku u źródła, czyli wypłaty wynagrodzenia w miejscu wypłaty danej kwoty należnej wierzycielowi pomniejszonej o określony podatek w kraju wypłaty, a nie w kraju zamieszkania (siedziby).

Podatek u źródła staje się podstawą do stosowania następnie tzw. metod podwójnego opodatkowania – ze względu na konieczność rozliczenia podatku w dwóch państwach – w kraju, gdzie wystąpił podatek u źródła i miejscu zamieszkania lub siedziby podatnika uzyskującego przychód.

Wartość podatku u źródła waha się od 5 do 20% przychodów. Regułą jest, że wypłaty dokonuje się bez pomniejszenia przychodu o przysługujące koszty uzyskania. W przypadku części podatników możliwe jest, przy spełnieniu zastrzeżenia dotyczącego certyfikacji jego rezydencji na terytorium krajów UE lub EOG i Konfederacji Szwajcarskiej, rozliczenia płatności na takich samych zasadach jak u polskich rezydentów podatkowych, tzn. według stawki podatku oraz kosztów uzyskania przychodów właściwych dla rozliczeń krajowych.

Podstawą zastosowania podatku u źródła jest ustalenie, z jakiego rodzaju źródła pochodzi wypłata (np. czy są to przychody z umowy o pracę, odsetek, dywidend, licencji, zlecenia, praw autorskich itd.). Po ustaleniu należy koniecznie spojrzeć do umowy międzynarodowej wiążącej Polskę z danym krajem, z którego podmiotem dokonuje się transakcji. W umowie należy:

 • Sprawdzić, w którym Państwie wskazane zostało miejsce zamieszkania lub siedziba danego podmiotu (umowa ma rozstrzygające znaczenie w stosunku do przepisów krajowych),
 • Sprawdzić, czy dany rodzaj przychodów w ogóle może zostać opodatkowany w kraju jego wypłaty,
 • Sprawdzić, czy umowa zastrzega dopuszczalną maksymalną stawkę podatku u źródła, jaką zastosować może dokonujący wypłaty podatku u źródła – i stosować tę stawkę nawet w przypadku, gdy przepisy krajowe podają stawkę wyższą,
 • Sprawdzić wynikającą z umowy zasadę unikania podwójnego opodatkowania mającą zastosowanie właśnie do tych konkretnych przychodów (umowy z reguły różnicują metodę unikania opodatkowania w zależności od różnych źródeł).

Dopiero po tej procedurze warto sięgnąć do przepisów krajowych, by zastosować prawidłową stawkę podatku.

Uwaga !

Stosowanie zasad wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawsze musi opierać się o posiadany certyfikat rezydencji lub w przypadku prowadzących działalność poprzez zakład na terytorium Rzeczypospolitej – oświadczenie o prowadzeniu takiego zakładu wydane przez władze Państwa siedziby tego podmiotu.

Zgodnie z krajowymi zasadami – płatnik pobiera z tytułu wypłat opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub prawnych u źródła w Polsce od nierezydentów podatek według następujących zasad:

 • z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;
 • z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;
 • z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów;
 • uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów;
 • z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 24-05-2006
 • data modyfikacji: 01-06-2015