Zniesienie współwłasności - Czynności cywilne PCC - Podatki w praktyce

07.05.2014 10:00 (aktualizacja: )

Czynności cywilne PCC

Zniesienie współwłasności

Czynnością opodatkowaną podatkiem od czynności cywilnoprawnych pozostaje odpłatne zniesienie współwłasności. Opodatkowanie nie dotyczy przekazania części wspólnego majątku w częściach równych, lecz jedynie nadwyżek lub dopłat w stosunku do przypadających udziałów.

Obowiązek zapłaty podatku związany jest z dokonaniem podziału współwłasności – na zasadzie umowy między stronami. W przypadku, gdy do czynności dochodzi przed sądem na podstawie czynności sądu – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku sądu w tej sprawie.

Podatek opłacić musi osoba nabywająca udział we współwłasności ponad przypadające jej prawo. Podatek opłaca od wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego nabytej ponad wartość udziału we współwłasności. Podstawę liczyć należy od nadwyżki ponad udział, a nie od wartości całej rzeczy. Wartość rynkowa udziału różnić się może bowiem od wartości całej rzeczy (w przypadku sprzedaży łatwiej jest osiągnąć wyższą cenę przy sprzedaży całości, niż części ułamkowej).

Od umów o zniesienie współwłasności pobiera się podatek według stawki:

  • 2 % - przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym;
  • 1 % - przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych.

Podatek pobiera się według stawki najwyższej:

  • jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki - od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych;
  • jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki.

Z podatku PCC zwolnione jest przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast w drodze umów o zniesienie współwłasności. Warunkiem stosowania zwolnienia jest by w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy - w części dotyczącej spłat lub dopłat.