Umowa o dział spadku - Czynności cywilne PCC - Podatki w praktyce

17.04.2014 10:00 (aktualizacja: )

Czynności cywilne PCC

Umowa o dział spadku

Podatek od czynności cywilnoprawnych opłacić należy również z tytułu zawarcia umowy o dział spadku w części dotyczącej spłat i dopłat po stronie którejś ze stron umowy. Opodatkowaniu podlegają wyłącznie umowy w zakresie przekraczającym dział spadkowy – podstawa opodatkowania to wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku.

Jeżeli podatnicy dzielą się majątkiem do wartości wzajemnych udziałów spadkowych – po prostu wskazują konkretne przedmioty podlegające dziedziczeniu pozostając jednak w granicach wartości przysługujących im udziałów w spadku, to podatek od czynności cywilnoprawnych nie wystąpi.

Podatek ciąży na nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności.

Przykład

Dwaj podatnicy posiadali udziały po ½ wartości spadku. Wartość spadku wyniosła 20.000 zł, stąd każdy miał prawo do udziału wartego 10.000 zł. Umowa wskazała, że jeden podatnik otrzyma samochód o wartości 18.000 zł i spłaci udział drugiemu. Podatek naliczyć należy od wartości 8.000 zł.

Wartość rynkową przedmiotu określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Wartości rynkowej nie pomniejsza się o wartość opłat, nakładów i innych kosztów poniesionych w związku z przedmiotem nabycia lub w związku z postępowaniem spadkowym.

Stawka podatku wynosi:

  • przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2 %,
  • przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych 1 %;

Podatek pobiera się według stawki wyższej:

  • jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki - od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych;
  • jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki.

Zwolnione z podatku pozostaje przeniesienie w drodze umowy o dział spadku własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.