Odpłatna renta - Czynności cywilne PCC - Podatki w praktyce

21.11.2011 10:00 (aktualizacja: )

Czynności cywilne PCC

PCC a odpłatna renta

Przez umowę renty jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegała wyłącznie renta odpłatna (czyli musiało wystąpić świadczenie wzajemne).

Od 2007 r. renta nie podlega już opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowy renty zawarte przed tą datą rodzą obowiązek podatkowy.

Podatek podlega zwrotowi, jeżeli:

  • uchylone zostały skutki prawne oświadczenia woli (nieważność względna),
  • nie spełnił się warunek zawieszający, od którego uzależniono wykonanie czynności cywilnoprawnej.

Nieważność czynności nie powoduje obowiązku zapłaty podatku. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy nie wpłynie na wcześniej zapłacony podatek.

Uwaga !

Należy jednak pamiętać, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej - jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt jej dokonania.

Zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2006, nr 222, poz. 1629) do czynności cywilnoprawnych, o których mowa w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

W przypadku powołania się po 5 latach od dnia zawarcia obowiązek podatkowy nie może zatem powstać (bo wcześniej, przed dniem wejścia w życie przepisów uchylających, obowiązek podatkowy nie powstał).