Odpłatna służebność - Czynności cywilne PCC - Podatki w praktyce

25.04.2014 10:00 (aktualizacja: )

Czynności cywilne PCC

Odpłatna służebność

Częstym w praktyce rynku, szczególnie nieruchomości, jest obciążanie jednej z nieruchomości służebnością na rzecz drugiej (nieruchomość władnąca).

Służebność jest prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

Oprócz służebności gruntowych możliwe jest również ustalanie służebnością nieruchomość w ten sposób, by z prawa korzystać mogła określona osoba. Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej (służebność osobista).

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych obciążona jest wyłącznie czynność ustanowienia służebności odpłatnej. Nieodpłatna służebność nie podlega opodatkowaniu.

Podatek płacić musi nabywający prawo służebności.

Podatek płaci się od wartości prawa za okres, na jaki służebność została ustanowiona. Gdy umowę zawarto na czas nieokreślony, podstawę opodatkowania może stanowić zgodnie z oświadczeniem podatnika:

  • wartość świadczeń za lat 10 albo
  • wartość świadczeń należnych w miarę wykonywania umowy.

Gdy z charakteru służebności wynika prawo żądania świadczeń, które nie mogą być oznaczone pod względem wielkości w chwili zawierania umowy, podstawę opodatkowania ustala się w miarę wykonywania świadczeń. Organ podatkowy może jednak, za zgodą podatnika, przyjąć do podstawy opodatkowania prawdopodobną wartość wszystkich świadczeń za okres trwania czynności.

W przypadku zmiany umów podstawę opodatkowania stanowi:

  • przy przedłużeniu okresu, na jaki zawarto umowę - wartość świadczeń następnie należnych;
  • przy podwyższeniu wartości świadczeń - różnica wartości świadczeń.

Podatek pobiera się według stawki 1%.

Podatek pobierany będzie co do zasady przez płatnika – notariusz w związku z obciążaniem gruntu służebnością. Przy podatku w miarę wykonywania służebności, podatek płatny powinien być w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W tym samym terminie należy również składać druk deklaracji podatkowej.