Zwrot z PIT 2017 a postępowanie komornicze

Dla podatników, w stosunku do których toczy się postępowanie egzekucyjne, bądź też takich którzy mają zobowiązania w stosunku do organów skarbowych, istotna jest informacja o tym, czy komornik może dokonywać zajęcia należnego im zwrotu podatku.

Komornik a PIT 2018

Komornik a PIT 2018 / FORUM

Niestety w większości przypadków w toku toczących się już postępowań egzekucyjnych takie zajęcie będzie możliwe. Co więcej komornicy sądowi bardzo często zwracają się do urzędów skarbowych o dokonanie zajęcia należnej nadpłaty podatku dochodowego wynikającego z rozliczenia rocznego na cele związane ze spłatą długów, w sprawach w których toczy się postępowanie komornicze. Jest to po prostu jeden z możliwych do wykorzystania środków egzekucyjnych w dodatku skuteczny i nie wymagający wielkiego zaangażowania po stronie organu egzekucyjnego.

Co do zasady cała kwota nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od źródeł jej powstania, może podlegać zaliczeniu na poczet zaległości i zobowiązań podatkowych, a także może być przedmiotem zajęcia egzekucyjnego.

W przypadku wystąpienia możliwej nadpłaty u podatnika, co do zasady takie należności w pierwszej kolejności zostaną zaliczone przez US na poczet należnych wobec fiskusa zaległości podatkowych. Dzieje się tak ponieważ w sytuacji, w której podatnikowi przysługuje nadpłata podatku, organ podatkowy w pierwszej kolejności zobowiązany jest do zweryfikowania, czy na podatniku nie ciążą zaległości i zobowiązania podatkowe, o których mowa w ordynacji podatkowej.

Dopiero po rozstrzygnięciu tej kwestii komornikowi zostanie przekazana nadwyżka ponad kwotę należnych zobowiązań podatkowych względem fiskusa.

<< Rozlicz PIT za 2017 i odbierz zwrot za 2017 rok >>

W przypadku egzekucji komorniczej istotne jest natomiast to, aby komornik zdążył dokonać zajęcia takiego zwrotu nadpłaty nim podatnik otrzyma już wypłaconą przez urząd skarbowy nadpłatę. Jednocześnie dokonanie zajęcia przez komornika jest możliwe dopiero w sytuacji, w której podatnik złożył już swoje zeznanie podatkowe. Pomysł na to, by w celu ochronienia się przed zajęciem zwrotu podatku zwlekać ze złożeniem rocznego zeznania podatkowego do ostatniego dnia kwietnia zwykle nie przyniesie spodziewanego rezultatu, gdyż komornik będzie zabiegał o jego dokonanie i nie dopuści do uchybienia w tym zakresie. Natomiast złożenie przez podatnika zeznania rocznego po terminie wskazanym ustawom grozi konsekwencjami karno - skarbowymi.

Po zmianach w przepisach kodeksu postępowania cywilnego dotyczących egzekucji, jakie miały miejsce w roku 2016, możliwe jest również dokonanie zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku obejmujących także wierzytelności przyszłe, wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku powstałe w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia. Oznacza to tyle, że jeżeli w trakcie roku od dokonania zajęcia podatnik otrzyma np. inne jeszcze środki wynikające z nadpłaty podatku albo jego zwrotu ( np. w związku z podatkiem VAT), będzie mógł skutecznie wyegzekwować kwotę nadpłaty, która dopiero zostanie ustalona w niedalekiej przyszłości. Egzekucja będzie jednak skuteczna w tym przypadku tylko w okresie 1 roku od daty zajęcia, nie będzie ona obejmowała wielu lat w przyszłość.

Podatnicy będący dłużnikami muszą również pamiętać o tym, że także nadpłata podatku albo wypłata świadczenia do wysokości należnej ulgi prorodzinnej z tytułu wychowania dzieci będzie podlegała zajęciu ponieważ żaden przepis prawny nie wyłącza jej spod egzekucji.

Ulga z tego tytułu może być zajęta na poczet egzekucji także w przypadku gdy małżonkowie wspólnie złożyli zeznanie podatkowe, ale komornik prowadzi postępowanie tylko w stosunku do jednego z nich. Możliwym wyjściem w celu uchronienie się przed zajęciem zwrotu z tytułu tej ulgi jest złożenie indywidualnych zeznań podatkowych przez każdego małżonka osobno. Wtedy to małżonek w stosunku do którego nie są prowadzone czynności egzekucyjne może odliczyć całą ulgę tylko na siebie.

adw. Łukasz Wieszczeczyński, Kancelaria TWZ