Pobierz e-pity 2019

Zwrot VAT za materiały mieszkaniowe: zmiany od 2014 roku

14.11.2013 09:00 (aktualizacja: )

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Ustawa reguluje m.in. zasady dokonywania zwrotu VAT za materiały budowlane od stycznia 2014 roku.

Zwrot VAT – ulga budowlana: prawa nabyte 2014 – 2018 rok

Zgonie z opublikowaną ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. 2013 poz. 1304) począwszy od 1 stycznia 2014 r. zwrot podatku VAT za materiały mieszkaniowe przysługiwać będzie wyłącznie w związku z budową własnego pierwszego mieszkania. Od tej daty nie obowiązują dotychczasowe zasady zwrotu podatku VAT osobom, które miały do niego prawo. Osoby te zachowują natomiast możliwość wykazania ulgi na starych zasadach (prawa nabyte), ale już nie mogą tak jak dotychczas kupować towarów i usług z myślą o odliczaniu VAT.
 

Zwrot VAT - ulga budowlana: zasady obowiązujące do 2013 roku

Podatnicy, którym od 2014 przysługuje zwrot VAT na nowych zasadach, korzystać mogą z niego w związku z:

 • budową domu jednorodzinnego albo nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
 • przedsięwzięcie, powyższe, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.;
 • powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie przekracza odpowiednio:
  • 75 m2 i 100 m2,
  • 85 m2 i 110 m2 – w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki dotyczące wieku, stopnia niepełnosprawności lub kontynuacji edukacji;
 • osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat – w przypadku małżonków – warunek dotyczy młodszego z małżonków;
 • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:
  • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny – z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, co do których przysługuje zwrot; warunek ten dotyczy obojga małżonków.

Uwaga

Zwrot VAT nie będzie dotyczył remontu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Nie będzie również dotyczył wydatków związanych również z remontem lokalu mieszkalnego (przystosowaniem lokalu do potrzeb mieszkaniowych). Taki zwrot uzyskać mogą wyłącznie podatnicy, który dokonują budowy domu jednorodzinnego, ale już nie mieszkania w bloku. Nie ma zatem również podstawy do zwrotu dla wynajmujących, którzy remontują lokal na własne cele mieszkaniowe.

Nie ma również możliwości występowania o zwrot VAT w związku z inwestycjami nie wymagającymi pozwolenia na budowę. Oznacza to, że nadbudowa i rozbudowa musi być prowadzona zgodnie z warunkami prawo budowlane oraz być prowadzona podstawie takiego pozwolenia.