ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

Zwrot VAT ulga budowlana

Zwrot podatku VAT za materiały budowlane od 1 stycznia 2014 r. obejmuje wyłącznie materiały nabyte przed tą datą (towary, w stosunku do których do tej daty poniesiono wydatki - nie liczy sie data wydania towaru luecz data poniesienia wydatku). Nie ma możliwości występowania o zwrot VAT w stosunku do towarów kupionych po 31 grudnia 2013 r. Wyjątkiem są jednak osoby do ukończenia 36 roku życia, w przypadku których przedłużone zostanie prawo do korzystania ze zwrotu VAT na kolejne lata, niemniej wyłącznie w ograniczonym zakresie. Zwrot nie dotyczy już w ogóle osób po ukończeniu 36 roku życia, a w przypadku osób, które nie ukończyły tego wieku - nie obejmuje wydatków na remont. W przypadku takich osób (które nie ukończyły 36 roku życia) przysługuje on wyłącznie w związku z budową domu jednorodzinnego albo nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny. Dla pozostałych podatników, którzy korzystali z ulgi w 2013 r. lub wcześniej, ostateczną datą złożenia wniosku o zwrot VAT od towarów kupionych przed 1 stycznia 2014 r. będzie jednak 31 grudnia 2018 r. Będą istnieć jednak ograniczenia co do terminu składania takiego wniosku. Wniosek o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:

 • od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;
 • od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;
 • od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;
 • od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;
 • od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

Dotychczasowe zasady zwrotu obowiązują na zasadach niezmienionych w tym znaczeniu, że nadal do zwrotu uprawniają te same zasady ponoszenia wydatków oraz ustalania limitów tych wydatków.

Podatnikom, którzy po 1 maja 2004 r. nabyli na podstawie faktur VAT niektóre materiały w związku z budownictwem mieszkaniowym, przysługuje zwrot części podatku VAT zawartego w cenie nabywanych towarów. Zwrot podatku VAT przysługuje osobom fizycznym nabywającym towary w związku z:

 • budową budynku mieszkalnego lub jego części lub budową budynku, w którym posiada się udział we współwłasności lub współdysponowaniu;
 • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
 • remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego lub ich części.

W przypadku osób, które mają możliwość kontynuacji ulgi, prawo to przysługuje pod warunkiem, że:

 • wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z:
 1. budową domu jednorodzinnego albo
 2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
 • przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.;
 • powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 1, nie przekracza odpowiednio:
 1. 75 m2 i 100 m2,
 2. 85 m2 i 110 m2 – w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających nastepujące warunki: a) małoletnie dziecko, b) dziecko bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, c) dziecko do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczące się w szkołach,  zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych,
 • osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat;
 • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:
 1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

      – z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1 powyżej.

 

Zwrot VAT za materiały budowlane tylko do końca 2013 roku

 

Uwaga Co to jest remont

Spory rodzi przede wszystkim pojęcie remontu lokalu lub budynku i zdefiniowanie, co stanowi jego remont. By zapewnić jednoznaczność pojęcia, prace remontowe zostały wskazane w załączniku do rozporządzenia (Dz. U. 2005, nr 177, poz. 1468). Okazuje się zatem, że remont może mieć postać zarówno wymiany na lepsze nowsze elementy istniejące już w lokalu, ale również przystosowania go dopiero do użytku (np. za remont uznamy sytuację, w której kupujemy nowe mieszkanie i układamy w nim panele). Remont może dotyczyć wyłącznie budynku lub lokalu mieszkalnego. Budowa podjazdów, bram, ogrodzeń itp. związanych z budynkiem mieszkalnym stanowi budowę budynku mieszkalnego (wyrok NSA z dnia 25 stycznia 2000 r., I SA/Ka 813/98).

Remont uprawniający do zwrotu podatku VAT nie może dotyczyć pomieszczeń przynależnych do lokali (piwnica, strych, komórka, garaż).

Podmioty uprawnione

Prawo do ulgi posiadają podatnicy, którzy:

 • pozostają dysponentami danej nieruchomości na cele budowlane (np. tytułem umowy najmu i umowa zawiera warunek, że najemca może dokonywać prac budowlanych w obiekcie będącym przedmiotem najmu) lub są po prostu właścicielami danej nieruchomości, w tym współwłaścicielami tej nieruchomości, a zatem podatnicy, którzy posiadają tytuł prawny wynikający z:
  • prawa własności,
  • użytkowania wieczystego,
  • zarządu,
  • ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych (np. najem, podnajem, spółdzielcze prawa do nieruchomości – własnościowe lub lokatorskie, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służebność, zastaw, użytkowanie itp.,
 • w przypadku, gdy prawo wymaga dodatkowego pozwolenia na budowę - z ulgi korzystają tylko ci podatnicy, którzy posiadają takie zezwolenie wydane przed datą złożenia wniosku o zwrot (może być wydane po dacie zakupów materiałów mieszkaniowych), por. interpretacja indywidualna z dnia 19.02.2009 r., sygn. IPPB2/415-1574/08-2/AK - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
 • podatnik lub jego małżonek nie działał jako podatnik podatku VAT czynny lub podatnik VAT zwolniony, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem i to czynności zarówno opodatkowanych konkretną stawką podatku, jak i czynności zwolnionych.

Uwaga wynajmowanie nieruchomości a zwrot VAT

Często podatnik, który szykuje lokale pod najem, chce skorzystać ze zwrotu i składa VZM-1(5). Jest to postępowanie nieprawidłowe. Wynajmujący działa wówczas w roli podatnika VAT, nawet w przypadku najmu dla osób fizycznych na cele mieszkaniowe (np. dla studentów). Gdyby natomiast podatnik zdecydował się na najem po jakimś okresie - ulgi zwrotu nie musi korygować. W chwili występowania z wnioskiem był on bowiem uprawniony do zwrotu. Późniejsza zmiana statusu nie zmienia prawa do ulgi.

Faktura - towar i usługa

Podstawą otrzymania zwrotu jest faktura VAT. Nie będzie nim natomiast rachunek wystawiony przez podatnika VAT zwolnionego. Odpowiednio zakup używanych towarów na fakturę marża nie pozwala na występowanie o zwrot VAT.

Uwaga

Nie można odliczać podatku VAT z tytułu nabycia usługi remontowej lub budowlanej, nawet w przypadku opodatkowania jej podstawową stawką podatku VAT (odliczamy zatem VAT od nabycia towarów, jeżeli kupiono je do budowy, nadbudowy lub rozbudowy i remontu, w przypadku prac remontowych, chodzi tylko o takie, które wskazano tutaj).

W przypadku zawarcia umowy z wykonawcą remontu warto zadbać o to, by umowa obejmowała samo wykonanie usługi, natomiast towary budowlane i remontowe dostarczane było przez zlecającego – czyli przez osobę fizyczną, korzystającą z ulgi budowlanej.

Faktura nie musi zawierać numeru PKWiU towaru, o ile nie jest to faktura ze stawką zwolnioną. Bezpodstawne jest zatem twierdzenie części urzędów skarbowych, jakoby prawo do ulgi występowało jedynie w przypadku faktur oznaczonych grupowaniem klasyfikacji PKWiU.

Uwaga NIP na fakturze

Faktura wystawiana na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej może nie zawierać numeru NIP nabywcy. Taka faktura jest ważna i pozwala korzystać z odliczenia.

Faktura uprawniająca do zwrotu może zawierać wiele pozycji, może zawierać również pozycje spoza listy towarów z ulgą. Wówczas wniosek dotyczy wyłącznie części pozycji faktury. Przedstawienie takiej faktury jest postępowaniem prawidłowym. Odliczenie może następować również na podstawie faktury zawierającej pozycje dotyczące usługi remontowej lub budowlanej oraz dostawy towarów. W takim przypadku zwrot dotyczy tylko dostawy towarów, ale faktura uprawnia do zwrotu w tej części, jest fakturą prawidłową.

Dla celów zwrotu VAT faktura musi być jednak wystawiona prawidłowo, zatem musi posiadać wszystkie elementy konieczne, musi być wystawiona przez podmiot uprawniony o wystawiania faktur VAT itd. Błędy na fakturach powinny być korygowane, a faktura powinna odpowiadać stanowi danej transakcji (czyli być potwierdzeniem takiego zakupu, który faktycznie się odbył).

Uwaga – wniosek o wystawienie faktury powinien być złożony w terminie 7 dni od dnia wydania towaru!

 

Towary uprawniające do ulgi

Wniosek składa się w związku z nabyciem materiałów, które przed 1 maja 2004 r. opodatkowane były stawką 7% a obecnie opodatkowane pozostają stawką VAT podstawową. Tym samym z odliczenia nie skorzysta podatnik nabywający towary u podatnika VAT zwolnionego podmiotowo z VAT (w związku z niską wartością sprzedaży opodatkowanej - do 150 tys. zł rocznie). Wykaz towarów, których nabycie uprawnia do ulgi wskazany został w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwrotu.

Odliczenie przysługuje zarówno w zakresie towarów nabytych przed 1 stycznia 2011 i opodatkowanych stawką 22%, jak również nabytych po tej dacie, opodatkowanych stawką 23%.

 

 

Jeżeli podatnik nabył towar ze stawką 22% VAT, to odliczenie obowiązuje również po 1 stycznia 2011 r.

Limit ulgi

Odliczenie VAT dopuszczalne jest wyłącznie w ramach określonych, pięcioletnich limitów. Oznacza to, że od daty złożenia pierwszego wniosku przez podatnika - przez pięć lat może on dokonywać odliczeń zgodnie z obowiązującym w roku złożenia pierwszego wniosku o zwrot - limitu. Limit ten obowiązuje go przez pięć lat. Po ich upływie kolejny wniosek objęty będzie kolejną kwotą limitu.

Limit pięcioletni dotyczy kwot zwróconych podatnikowi w okresie 5 lat. Natomiast okresy pięcioletnie liczy się od momentu złożenia pierwszego wniosku przez danego podatnika. Kwota zwrotu dotyczy sumy wszystkich wydatków udokumentowanych fakturami i podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

W przypadku małżonków limit ten liczy się łącznie dla nich obojga. Oznacza to, że małżonkowie domagać się mogą razem – również gdy prowadzą oddzielne inwestycje - zwrotu kwoty łącznie nieprzewyższającej limitu przewidzianego dla jednej osoby fizycznej, a nie dla dwóch osób.

Zwrot przekazywany jest albo łącznie na rzecz obojga małżonków - jeśli oboje realizują inwestycję łącznie, albo na rzecz jednego małżonka. Zakończenie małżeństwa powoduje, że małżonek wraca do pełnej kwoty limitu 5 letniego, liczonego od dnia złożenia wspólnie wniosku, niemniej kwoty zwrotu uzyskane w trakcie trwania małżeństwa podlegają doliczeniu do kwot uzyskiwanych po jego zakończeniu.

W tym przypadku:

 • jeżeli małżonek występował o zwrot łącznie z drugim małżonkiem, oboje byli wnioskodawcami (bo razem podejmowali inwestycję) – uzyskana kwota zwrotu podlega po ustaniu małżeństwa jedynie w połowie rozliczeniu w ramach limitu (po połowie kwoty u każdego małżonka),
 • jeżeli małżonek sam realizował inwestycję, był jedynym wnioskodawcą – to po ustaniu małżeństwa cała kwota zwrotu podlega rozliczeniu w ramach limitu.

W przypadku, gdy przed zawarciem związku małżeńskiego, osoba fizyczna otrzymała kwotę zwrotu, to kwotę przysługującą małżonkom pomniejsza się o kwoty uprzednio otrzymane.

O ile limit wskazany w ustawie jest pięcioletni, to wniosek może być składany nie częściej niż raz w roku podatkowym. Jednocześnie uznać należy, że obowiązuje pięcioletni okres rozliczania kwot obejmujących zwrot, ustalanych jako suma wydatków ponoszonych rozpoczynając od pierwszego wniosku podatnika w sprawie zwrotu.

 

Wniosek

Jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków. Jeżeli małżonkowie składają odrębne wnioski, do różnych urzędów skarbowych, są jednocześnie obowiązani zawiadomić o złożeniu wniosku urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez małżonka.

Wniosek składa się najczęściej raz w roku podatkowym. Można złożyć wniosek w danym roku dotyczący faktur wystawionych w latach poprzednich, niemniej nie można wnioskować o zobowiązanie, które się przedawniło.

Do deklaracji urzędowej dołączyć należy kopie:

 • pozwolenia na budowę albo - w przypadku remontu - dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
 • faktur dokumentujących poniesione wydatki.

Uwaga - kontrola

Kontrola wniosku nastąpić może aż do upływu okresu przedawnienia. Przez ten okres należy przechowywać wszystkie dokumenty uprawniające do zwrotu VAT.

Dokonanie zwrotu

Jeżeli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku bez wydania decyzji.

W przeciwnym razie urząd skarbowy wydawać będzie decyzję podatkową w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Kwota zwrotu podlega wypłaceniu:

 • w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji - o ile podmiot decyduje się wydawać decyzję (urząd skarbowy wydaje w terminie 4 miesiące od dnia złożenia wniosku o zwrot);
 • 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku - w przypadkach standardowych, gdy nie trzeba wydawać decyzji.

W przypadku, gdy osoba fizyczna nie posiada zaległości podatkowych, kwota zwrotu podlega wypłaceniu:

 • w kasie, albo
 • za pośrednictwem poczty, albo
 • za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Brak wypłaty w terminie spowoduje oprocentowanie kwoty zwrotu w wysokości opłaty prolongacyjnej ustalanej w przypadku odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu państwa, obowiązującej w dniu, w którym upłynął termin wypłaty kwoty zwrotu. Przysługuje ono za okres:

 • w przypadku, gdy decyzja nie została wydana w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku lub kwota zwrotu nie została wypłacona w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku o zwrot bez wydawania decyzji - od dnia następującego po dniu, w którym upłynęły 4 miesiące od dnia złożenia wniosku, włącznie do dnia jej wypłacenia;
 • w przypadku, gdy kwota zwrotu nie została wypłacona w terminie 25 dni od dnia wydania decyzji przyznającej zwrot - od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin wypłacenia kwoty zwrotu, włącznie do dnia jej wypłacenia.

Oprocentowanie nie przysługuje, jeżeli winę za niewypłacenie kwoty zwrotu w terminie powyżej wskazanym ponosi osoba fizyczna lub opóźnienie w wypłaceniu kwoty zwrotu powstało z przyczyn niezależnych od urzędu skarbowego.

 

Zwrot VAT a przychód

Kwota zwrotu VAT pozostaje zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Kwoty zwrotu nie wykazujemy zatem w PIT rocznym.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 08-11-2013
 • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: malgorzata (01-09-2017 19:16:17)
Temat: faktury
Materiał kupiłam w 2013 r , a fakturę miałam wystawioną w 2014 r.
Autor: malgorzata (01-09-2017 19:14:46)
Temat: faktury
Czy fakturę wystawiona w 2014 r mogę odliczyć. materiał kupiłam i otrzymałamw 2013r ?
Autor: Edyta (23-01-2015 20:08:02)
Temat: zwrot
Mam pytanie dotyczące zwrotu. Zaczęliśmy budowę w 2013r z tego też roku mamy pozwolenie na budowę. Pierwszy wniosek o zwrot składaliśmy na koniec 2013r. Czy możemy dalej...pokaż całą treść
Mam pytanie dotyczące zwrotu. Zaczęliśmy budowę w 2013r z tego też roku mamy pozwolenie na budowę. Pierwszy wniosek o zwrot składaliśmy na koniec 2013r. Czy możemy dalej do 2018 roku składać wniosku do urzędu?zwiń
Autor: xxl (16-12-2014 22:14:31)
Temat: do Kuba
na stronie Ministerstwa Finansów sa zamieszczone formularze- VZM-1...pokaż całą treść
na stronie Ministerstwa Finansów sa zamieszczone formularze- VZM-1 zwiń
Autor: Kuba (14-12-2014 15:31:29)
Temat: formularze
Czy istnieją forumlarze którymi należy się posłużyć wnioskując o zwrot, czy też wizyta w urzędzie i spisanie odręcznie wniosku jest obowiązującą procedurą?
Autor: Piotr Szulczewski (08-12-2014 09:53:49)
Temat: Re: oryginał czy kopia
Obecnie wystarczające jest dołączenie do wniosku kopii faktur. Jeżeli organ skarbowy wezwie nas do przedstawienia oryginałów tych dokumentów - należy na jego wezwanie doręczyć również oryginały....pokaż całą treść
Obecnie wystarczające jest dołączenie do wniosku kopii faktur. Jeżeli organ skarbowy wezwie nas do przedstawienia oryginałów tych dokumentów - należy na jego wezwanie doręczyć również oryginały. zwiń
Autor: gambler (07-12-2014 11:22:29)
Temat: Oryginaly czy kopie afaktur?
Piszecie zeby dolaczyc kopie faktur do wniosku a na innej waszej stronie piszecie o oryginalach faktur : http://www.pit.pl/zwrot_vat_za_materialy_budowlane_komentarz_vat_interpretacje_1913.php Wiec juz nie wiem.
Autor: ewa (05-12-2014 19:15:55)
Temat: budynek niemieszkalny
Witam, mam pytanie dotyczące jednego z warunków przy zwrocie podatku. O zwrot nie może się ubiegać osoba, która jest właścicielem budynku mieszkalnego, a jeżeli jest się właścicielem...pokaż całą treść
Witam, mam pytanie dotyczące jednego z warunków przy zwrocie podatku. O zwrot nie może się ubiegać osoba, która jest właścicielem budynku mieszkalnego, a jeżeli jest się właścicielem lokalu. który stawiany był jako budynek firmy i nigdy nie został przekształcony na budynek mieszkalny? Czy wówczas tez nie można ubiegac się o zwrot? zwiń
Autor: ILONA (27-11-2014 11:50:24)
Temat: ZWROT VAT
Emilia, aby mieć możliwość odzyskania Vat-u musielibyście mieć faktury do 31-12-2013,faktury z 2014 roku się nie liczą. Jeżeli pozwolenie na budowę wydane byłoby po 1 stycznia 2014,...pokaż całą treść
Emilia, aby mieć możliwość odzyskania Vat-u musielibyście mieć faktury do 31-12-2013,faktury z 2014 roku się nie liczą. Jeżeli pozwolenie na budowę wydane byłoby po 1 stycznia 2014, dom miał do 100 m2 i przynajmiej jedno z małżonków do 36 lat to wtedy moglibyście rozliczyć faktury z 2014 roku.zwiń
Autor: ILONA (27-11-2014 11:43:19)
Temat: ZWROT VAT
Tomek, rzeczywiście masz pięć lat na rozliczenie faktur, ale tylko tych które były wystawione od 01-05-2004 do 31-12-2013r. dodatkowo możliwość rozliczenia faktur z roku 2004 i 2005...pokaż całą treść
Tomek, rzeczywiście masz pięć lat na rozliczenie faktur, ale tylko tych które były wystawione od 01-05-2004 do 31-12-2013r. dodatkowo możliwość rozliczenia faktur z roku 2004 i 2005 wygasa 31-12-2014zwiń
Autor: Tomek (10-11-2014 20:06:00)
Temat: Zwrot vat
Witam, może mi ktoś wyjaśnić jak jest z tą ulgą podatkową. Ustawa mówi, że faktur wystawionych po 01.012014 r nie można rozliczyć. Nabyłem ulgę budowlaną w...pokaż całą treść
Witam, może mi ktoś wyjaśnić jak jest z tą ulgą podatkową. Ustawa mówi, że faktur wystawionych po 01.012014 r nie można rozliczyć. Nabyłem ulgę budowlaną w 2012 r ( pierwszy raz składałem wniosek o ulgę) i myślałem, że to prawo na 5 lat nabyłem. Mam rozumieć, okres 5 lat mnie nie dotyczy a faktury, które zbierałem w 2014 mogę do kosza wyrzucić, tak. Z góry dziękuję.zwiń
Autor: emilia (12-10-2014 15:26:01)
Temat: zwrot vat
witam. czy jeśli mamy podwolenie z 2011 i domu ma pow. 220 m2 i dopiero teraz go urządzamy nie może liczyć na zwrot vat.?
Autor: BERI (05-10-2014 13:17:20)
Temat: to jednak absurd
ze panstwo przez 10 lat ( a bedzie razem 15 bo do 2018 r) zwraca jakies podatki z związku ze zmiana prawa ktora miała miejsce kilkanascie lat...pokaż całą treść
ze panstwo przez 10 lat ( a bedzie razem 15 bo do 2018 r) zwraca jakies podatki z związku ze zmiana prawa ktora miała miejsce kilkanascie lat temu i stanowi to zaprzeczenie tej wprowadzonej zmiany prawa (bo niby podatek podniesli ale potem go oddają), w ten sposób ci co nie buduja sponsoruja tych co budują, jeszcze rozumiem ze to tak działa chwile po zmianie ale 15 lat kiedy nikt juz nie pamieta ze kiedys były nizsze podatki ? bogaty krajzwiń
Autor: wp (05-08-2014 13:02:28)
Temat: decyzja us
Leon, Z tego, co wiem liczy się data sprzedaży, a nie wystawienia faktury. Jeśli towary zostały zakupione przez 01-01-2014 to trzeba walczyć o swoje.
Autor: leon (13-07-2014 17:33:32)
Temat: decyzja us
waśnie dostałem telefon z us, że zakwestionowali mi parę faktur. materiały się zgadzają, ale chodzi o datę wystawienia faktury. materiał był kupiony w 2013 na paragon i...pokaż całą treść
waśnie dostałem telefon z us, że zakwestionowali mi parę faktur. materiały się zgadzają, ale chodzi o datę wystawienia faktury. materiał był kupiony w 2013 na paragon i dopiero teraz poszliśmy do marketu, żeby wystawili faktury. sklepy faktury wystawiły bez problemu. na fakturze jest data sprzedaży 2013, zapłacone gotówką, data wystawienia 2014. czy jest jakaś szansa na przepchnięcie tego?zwiń
Autor: Obywatel (01-07-2014 12:21:10)
Temat: mam 37 lat, na pohybel złodziejom
zaorać to oszukańcze państwo...pokaż całą treść
zaorać to oszukańcze państwo zwiń
Autor: miś (11-06-2014 09:06:12)
Temat: zwrot
nie
Autor: Bogna (05-06-2014 15:20:55)
Temat: data f-ry i płatności a zwrot
Czy przysługuje mi zwrot za f-rę z 31-go grudnia 2013 roku jeżeli została ona opłacona 4-go stycznia 2014?
Autor: Bogna (05-06-2014 15:06:43)
Temat: data f-ry i płatności a zwrot
Czy przysługuje mi zwrot za f-rę z 31-go grudnia 2013 roku jeżeli została ona opłacona 4-go stycznia 2014?
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz