Zwrot VAT z krajów UE za 2016 r. - możliwy ostatni miesiąc

Piotr Szulczewski 29.08.2017 09:00 (aktualizacja: )

Zwrot VAT z krajów UE za 2016 r. - możliwy ostatni miesiąc

Kończy się termin występowania o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego przez podatników w innych krajach Unii Europejskiej. Zwrot ten możliwy jest w przypadku, gdy podatnicy nie prowadzą działalności opodatkowanej w kraju, w którym o zwrot podatku występują.

Zwrot VAT z krajów UE za 2017 r. możliwy ostatni miesiąc
Źródło: YAY foto

O zwrot podatku od wartości dodanej starać się należy elektronicznie, przy czym wniosek VAT-REF za 2016 r. złożony powinien zostać nie później niż do końca września 2017 r. Jako że 30 wrzesień przypada w sobotę, podatnicy powinni przyspieszyć termin i złożenia dokonać już w piątek 29 września (termin nie ulega wydłużeniu ze względu na stosowanie przepisów wspólnotowych, a nie krajowych). Wniosek o zwrot składany jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku polskich wniosków VAT-REF potwierdzeniem przyjęcia dokumentu przez system e-Deklaracje jest pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru z komunikatem 200. Po przekazaniu wniosku do polskiego systemu VAT REFUND z systemu e-Deklaracje zostanie automatycznie wysłana wiadomość z informacją o nadaniu numeru referencyjnego wniosku w systemie VAT REFUND z konta funkcyjnego urzędu, do którego skierowano wniosek. Wniosek VAT-REF wysyłać należy za pośrednictwem systemu e-Deklaracje i powinien być skierowany do naczelnika urzędu skarbowego państwa zwrotu za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla polskiego podatnika (właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług).

Choć wniosek składa się na ustandaryzowanym formularzu, istnieją różnice w zakresie załączników oraz zasad jego wypełniania w odniesieniu do poszczególnych krajów zwrotu. Szczegółowy opis wniosku oraz zasady jego wypełniania wskazany jest na stronie Ministerstwa Finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1209815/Instrukcja_Vat-Ref.pdf

Podstawa zwrotu VAT zawarta jest w Dyrektywie Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. U. UE L.08.44.23).

Kto może ubiegać o zwrot VAT z krajów UE?

Zwrot podatku od wartości dodanej przysługuje przy nabyciu na terytorium państwa członkowskiego zwrotu towarów i usług, albo w odniesieniu do towarów, które były importowane na terytorium tego państwa członkowskiego, jeżeli towary te i usługi podatnik wykorzystywał do wykonywania takich czynności, które uprawniają do zmniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunkiem przyznania zwrotu VAT jest, aby występujący:

  • nie posiadał siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z których dokonywano transakcji gospodarczych, albo w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, nie miał stałego miejsca zamieszkania ani zwykłego miejsca pobytu w państwie członkowskim na terytorium którego dokonywał nabycia towarów i usług, z tytułu których zwrotu podatku od wartości dodanej się domaga,
  • był podatnikiem VAT w Polsce,
  • nie dokonywał wyłącznie dostaw towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku – czyli by był podatnikiem VAT czynnym prowadzącym działalność opodatkowaną VAT,
  • nie był zwolniony od podatku VAT w Polsce ze względu na niską wartość sprzedaży opodatkowanej nieprzekraczającą 200.000 zł.

Wnioski nie mogą być przesyłane za okes krótszy niż kwartał i dłuższy niż rok. Możliwe jest zatem złożenie maksymalnie 4 różnych wniosków obejmujących rok poprzedni, można również objąć wnioskiem cały rok. Wnioski częściowe (kwartalne) nie mogą obejmować kwot zwrotów niższych niż 400 euro, a w przypadku wniosku rocznego – 50 euro.

W przypadku gdy podstawa opodatkowania podana na fakturze lub dokumencie importowym wynosi 1 000 euro lub więcej lub

Równowartość tej kwoty w walucie krajowej, państwo członkowskie zwrotu może wymagać, aby wraz z wnioskiem o zwrot wnioskodawca przedłożył drogą elektroniczną kopię faktury lub dokumentu importowego. W przypadku gdy faktura dotyczy paliwa, próg wynosi 250 euro.

Piotr Szulczewski, VAT.pl