Zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko - prawo czy obowiązek podatnika?

Piotr Szulczewski 10.02.2016 10:00 (aktualizacja: )

Osoby pobierające świadczenia rodzinne nie muszą być zainteresowane otrzymaniem zwrotu niewykorzystanej ulgi na dziecko. Zwrot wliczany jest bowiem do przychodu, którego wysokość może pozbawić lub ograniczyć prawo do świadczeń rodzinnych. Powstaje jednak pytanie, czy można zrezygnować ze zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci, czy też jest on obowiązkowy? A to wcale nie jest takie oczywiste.

Zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko - prawo czy obowiązek podatnika?

Źródło: YAY foto

Wniosek o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dziecko, wskazywany w PIT-36 lub PIT-37 dotyczyć może wyłącznie kwoty, która nie przekracza sumy:

O ile w poprzednim roku wniosek składany był na osobnym druku PIT-UZ, obecnie zwrot wynika bezpośrednio z deklaracji PIT-36 lub PIT-37 i nie wymaga dodatkowego składania jakiegokolwiek wniosku. Podatnik wpisuje kolejne pozycje deklaracji podatkowej, wykazując należną mu kwotę.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku PIT, jeżeli kwota przysługującegoodliczenia na dzieci jest wyższa od kwoty odliczonej z tytułu tej prawa do tej ulgi, przysługującego podatnikowi, w zeznaniu PIT podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.

>>> Prezydent podpisał ustawę złotówka za złotówkę <<<

O ile uznawać, że prawo do zwrotu niewykorzystanej ulgi stanowi przywilej, z którego podatnik może korzystać, to robić to powinien dobrowolnie, a zatem możliwa jest również rezygnacja z przywileju i pominięcie poszczególnych pozycji deklaracji PIT dotyczącej zwrotu.

Brzmienie przepisu można by interpretować jednak również inaczej – skoro podatnik zdecydował się korzystać z ulgi na dzieci to kwotę niewykorzystaną powinien (przysługuje mu taka kwota) wpisać w rubryki zwrotu niewykorzystanej ulgi. W efekcie jedynie niekorzystanie z ulgi w całości uprawniałoby do tego, by również zwrot nie następował. Właściwszą i idącą w kierunku funkcji, jaką ulga miała iść, wydaje się pierwsza z przytoczonych metod interpretowania. Celem ulgi miało być dążenie do zabezpieczenia socjalnego podatników posiadających dzieci, a nie ograniczanie jakichkolwiek świadczeń, przysługujących tym podatnikom.

Dochód podatnika może ograniczyć wartość świadczeń rodzinnych

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Jak wskazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polistyki Społecznej na swojej stronie (www.mpips.gov.pl), od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który wprowadza nowy sposób ustalania wysokości przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego (tzw. mechanizm złotówka za złotówkę). Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługującymi danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym

  • zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;
  • dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka -podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;
  • dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - podzielonych przez 12.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z powyższym mechanizmem, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują (art. 5 ust. 3-3d ustawy).

Piotr Szulczewski, PIT.pl