ZUS odmówił zasiłku z powodu układu ratalnego? Jest ustawa na korzyść przedsiębiorców

Redakcja PIT.pl

Do Sejmu RP wpłynął projekt ustawy rozstrzygającej na korzyść przedsiębiorców wątpliwości w kwestii prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu ubezpieczeń społecznych dla osób, które zawarły umowę o odroczenie terminu płatności lub spłacają układ ratalny.

Do Biura Rzecznika MŚP stale wpływają wnioski przedsiębiorców, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił przyznania zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy też macierzyńskiego z uwagi na zawarty przez te osoby i spłacany w wyznaczonym terminie układ ratalny. Organ rentowy wskazywał w uzasadnieniu odmownych decyzji, że uprawnienia takie nie przysługują w razie wystąpienia w dniu powstania prawa do świadczenia zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę, i to nawet w sytuacji, w której dana należność została objęta umową o odroczenie płatności lub rozłożenie należności na raty. Pomimo interwencji podejmowanych przez Rzecznika MŚP, ZUS w dalszym ciągu odmawiał wypłaty świadczeń wnioskującym o pomoc przedsiębiorcom.


Źródło: shutterstock.com

W związku z powyższym Rzecznik MŚP Adam Abramowicz wystąpił do Minister Rodziny i Polityki Społecznej o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw przedsiębiorców poprzez rozstrzygnięcie, iż terminowo spłacane zaległości rozłożone na raty nie powinny wpływać negatywnie na możliwość ubiegania się o świadczenia pieniężne z ubezpieczeń społecznych.

W odpowiedzi na powyższe wystąpienie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej potwierdziło zasadność stanowiska Rzecznika MŚP oraz wskazało, iż w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości w kwestii prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych dla osób, które zawarły umowę o odroczenie terminu płatności lub spłacają układ ratalny, resort rodziny przygotował stosowne przepisy, które będą zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy w Sejmie

W dniu 25 października 2022 r. powyższy projekt wpłynął do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Rzecznik MŚP wyraża nadzieję, że zaproponowane przez Ministerstwo przepisy realizujące postulaty Rzecznika zostaną niezwłocznie uchwalone i wprowadzone w życie.

Niezależnie od powyższego Rzecznik MŚP zwrócił się do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podjęcie działań w kierunku wypłaty świadczeń przedsiębiorcom, którzy zawarli umowę o odroczenie terminu płatności lub spłacają układ ratalny, w tym także świadczeń należnych za okres przed wejściem w życie zapowiadanych zmian legislacyjnych, których celem ma być nie zmiana, a jedynie wyjaśnienie i doprecyzowanie obecnie obowiązujących regulacji. Rzecznik MŚP jednocześnie wskazuje, iż w takich sprawach powinny mieć zastosowanie przepisy Konstytucji Biznesu, które wskazują m.in., że co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, jak również, że niejasne przepisy powinny być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców.

Źródło: Rzecznik MŚP

ZasiłkiZUS