ZUS DRA jednoosobowej firmy po obniżeniu stawki wypadkowego

Piotr Szulczewski 13.03.2018 09:00 (aktualizacja: )

Zmiana podstawy ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych wpływa na obowiązek informowania ZUS o tym fakcie poprzez przedstawienie składek w nowej wartości na formularzu ZUS DRA. O niektórych zmianach ZUS musi być informowany również przez jednoosobowych przedsiębiorców. W przypadku obniżenia składki wypadkowej obowiązywać będzie szczególna zasada postępowania.

ZUS DRA jednoosobowej firmy po podwyższeniu stawki wypadkowego

ZUS DRA jednoosobowej firmy po podwyższeniu stawki wypadkowego / YAY foto

 

<< To już pewne. Nowa wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2018 roku >>

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. 2018 poz.502), od 1 kwietnia:

  1. Przedsiębiorcy opłacający składki za siebie - uwzględnić muszą nową wysokość składki wypadkowej.
  2. Płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wpłacać będą składki na to ubezpieczenie w wysokości 1,67% (do tej pory 1,80%),
  3. Płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych – wpłacać będą składki jak dotychczas.

W składanych ZUS DRA oraz raportach RCA wskazane zostaną składki w nowej wysokości oraz według nowej stopy procentowej.

<< Deklaracje ZUS DRA oraz inne >>

Raporty ubezpieczeniowe jednoosobowych firm

O ile w przypadku zakładów zatrudniających inne osoby sytuacja nie wzbudza szczególnych kontrowersji, to ewentualnie jednoosobowe firmy musiałyby wypełnić dodatkowy obowiązek, który nie jest na nie nakładany co miesiąc. Zgodnie z przepisami prawa (art. 47 ust. 2c ustawy o ZUS) osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA) lub imiennych raportów miesięcznych (ZUS RCA) za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek:

  1. na ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące;
  2. na ubezpieczenie zdrowotne - kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.38)), obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Jednoosobowe przedsiębiorstwa są zwolnione z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, także wówczas, gdy zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego jest spowodowana wyłącznie zmianą minimalnego wynagrodzenia lub przeciętnego wynagrodzenia.

W efekcie zmiany wysokości stopy ubezpieczenia wypadkowego dojdzie do innej niż ustawowej zmiany treści deklaracji – niemniej nie ulegnie zmiana deklaracji co do tego, że opłacane są składki od wartości minimalnego wynagrodzenia lub odpowiednio - przeciętnego wynagrodzenia.

W efekcie zatem samo zgłoszenie z dotychczasowych oświadczeń co do wysokości ubezpieczonego przedsiębiorcy nie zmieni się – podstawy ubezpieczenia będą takie same, jak wcześniej – będą to nadal kwoty najniższej podstawy wymiaru składek.

Zapłata sumy składek ubezpieczeniowych za kwiecień w niższej wartości niż do tej pory, w jednoosobowych firmach nie zostanie potraktowana jako zaniżenie ich wartości, powodujące zaległość w ich zapłacie (nie spowoduje również utraty prawa do świadczeń chorobowych lub utraty ubezpieczenia zdrowotnego).

Zmiana stopy procentowej ubezpieczenia wypadkowego wpływać będzie wyłącznie na możliwość opłacenia składki w niższej wysokości. Nie jest konieczne, by dokonać dodatkowe zgłoszenie poprzez deklaracje ZUS DRA i ZUS RCA. Wystarczającym jest wyliczenie i przelew niższej kwoty do ZUS.

Składka wypadkowa dla przedsiębiorców od 1 kwietnia 2018

Rodzaj składki

Wysokość obowiązująca do 31 marca 2018 r.

Wysokość obowiązująca od 1 kwietnia 2018 r.

Składka wypadkowa

47,98 zł

44,52 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Składka wypadkowa dla nowych firm od 1 kwietnia 2018

Rodzaj składki

Wysokość obowiązująca do 31 marca 2018 r.

Wysokość obowiązująca od 1 kwietnia 2018 r.

Składka wypadkowa

11,34 zł

10,52 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Inna jest sytuacja podmiotów zatrudniających pracowników lub też deklarujących podstawy składek ubezpieczeniowych od wyższej podstawy niż minimalna. W tych przypadkach składając deklaracje za kwiecień 2018 r. obowiązkowym staje się wyliczenie i podanie nowych kwot składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Piotr Szulczewski, PIT.pl