Zmienią się zasady poboru podatku przez notariuszy oraz wzory PCC-3, PCC-2, SD-2

Piotr Szulczewski 15.10.2015 09:00 (aktualizacja: )

Zarówno w poborze przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, jak i podatku od czynności cywilnoprawnych zajdzie szereg zmian.

Zmienią się zasady poboru podatku przez notariuszy oraz wzory PCC-3, PCC-2, SD-2

Źródło: YAY foto

Podjęcie prac mających na celu wydanie przez Ministra Finansów nowego rozporządzenia w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych jest konsekwencją zmian ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626), wprowadzonych ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045).

W stosunku do obowiązujących obecnie przepisów, integralną część przekazywanych przez notariuszy deklaracji stanowić będzie informacja o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom, która obecnie składana jest przez płatników odrębnie od deklaracji.

Nowe deklaracje SD-3, SD-3/A i SD-Z2 od 1 stycznia 2016

Obowiązujące przepisy ustaw podatkowych nakładają na płatników obowiązek przekazywania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego odpisów aktów notarialnych. Znowelizowane przepisy ustawy przewidujące obowiązek składania przez płatników informacji zawierającej treść aktów notarialnych lub danych z tych aktów dopuszczają fakultatywność rozwiązania w zakresie elektronicznej lub papierowej formy ich przekazywania, pozostawiając tę kwestię do rozstrzygnięcia Ministrowi Finansów w rozporządzeniu. Mając na względzie, że elektronizacja powyższego obowiązku wymaga zagwarantowania wystarczająco długiego czasu na umożliwienie płatnikom przygotowania się i dostosowania wykorzystywanych narzędzi informatycznych do nowych regulacji prawnych, obowiązku tego nie można nałożyć od dnia 1 stycznia 2016 r. W związku z tym płatnicy przesyłać będą nadal odpisy aktów notarialnych.

W przypadku SD-2 i PCC-2, określono obecnie wyłącznie zakres danych zawartych w deklaracji podatkowej. W stosunku do obowiązujących przepisów, które zobowiązują Ministra Finansów do określenia wzoru deklaracji, projektowany przepis określi zatem jedynie zakres danych, które deklaracja powinna zawierać.

Będzie też nowy wzór deklaracji PCC-3

Wprowadzony zostanie również nowy wzór deklaracji PCC-3 oraz PCC-3/A. W porównaniu do obowiązującego, w projektowanym wzorze deklaracji, w przedmiocie opodatkowania dodano nowy tytuł „inne”. Znajdzie on zastosowanie w przypadku składania deklaracji przez podatników, którzy ustanowili hipotekę w efekcie jednostronnej czynności, tzn. złożonego przez siebie oświadczenia.

W części D. Obliczenie należnego podatku.., zmodyfikowano tabelę w zakresie umowy sprzedaży i ustanowienia hipoteki. W obydwu przypadkach wyodrębniono dwa wiersze oddzielne dla każdej z dwóch stawek podatku określonych dla tych czynności (1 i 2% w przypadku umowy sprzedaży, 0,1 % i 19 zł ustanowienia hipoteki).

W części E.1., dotyczącej określenia podstawy opodatkowania w przypadku umowy spółki lub zmiany umowy spółki, wykreślono trzy pola dotyczące wartości wkładów do spółki albo kapitału zakładowego objętej zwolnieniem określonym w art. 9 pkt 11 lit. a ustawy o PCC, a także wartości kapitału zakładowego spółki objętej zwolnieniem określonym w art. 9 pkt 11 lit. b i c ustawy o PCC.

W ocenie projektodawcy powyższe działania usprawnią wypełnianie deklaracji przez podatników i ułatwią podatnikom wywiązanie się z ciążącego na nich obowiązku złożenia deklaracji.

Modyfikacji, mających na celu ułatwienie podatnikom wypełnianie druku, dokonano także w Informacji o pozostałych podatnikach PCC-3/A. Zmiany te mają charakter czysto techniczny i polegają na zamianie miejsc bloków B i C, dotyczących danych identyfikacyjnych podatnika i danych kolejnego podatnika, a także zmianie miejsca zamieszczania identyfikatora podatkowego NIP/ numeru PESEL podatników.

Zmiany proponowane rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz rozporządzeniem w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn wejść mają w życie co do zasady od 1 stycznia 2016 r.

Piotr Szulczewski, PIT.pl