Zmiany w uldze prorodzinnej za 2014 rok podpisane przez prezydenta

25.11.2014 10:00 (aktualizacja: )

24 listopada Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, zmieniającą zasady rozliczania ulgi prorodzinnej za 2014 rok.

Podstawowym celem ustawy jest wsparcie podatników o niskich dochodach mających na utrzymaniu dzieci oraz zwiększenie kwoty ulgi na dzieci dla podatników wychowujących troje i więcej dzieci. Nowelizacja wprowadza zmiany w czterech ustawach, tj. w: ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) oraz ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.).

Ulga prorodzinna za 2014 rok
Źródło: Thinkstock

Istotą nowelizacji jest podwyższenie o 20% kwoty ulgi przysługującej na trzecie i każde kolejne dziecko oraz przyznanie podatnikowi dodatkowego wsparcia finansowego w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Podatnicy wykonujący władzę rodzicielską oraz pełniący funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej w stosunku do trojga i większej liczby dzieci będą mogli odliczyć za każdy miesiąc sprawowania powyższych funkcji: 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko, 166.67 zł na trzecie dziecko oraz 255 zł na czwarte i każde kolejne dziecko. Jeżeli kwota przysługującego podatnikowi odliczenia będzie wyższa od kwoty odliczonej w rocznym zeznaniu podatkowym, podatnikowi przysługiwać będzie kwota stanowiąca różnicę między określoną w ustawie kwotą odliczenia, a kwotą realnie odliczoną w zeznaniu podatkowym. Powyższa kwota, wykazana przez podatnika w zeznaniu rocznym, bądź wynikająca z decyzji podatkowej, będzie traktowana na równi z nadpłatą podatku w rozumieniu ordynacji podatkowej. Jednocześnie w ustawie określono limit owego dodatkowego wsparcia wskazując, że kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym nie może przekroczyć łącznej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które w myśl obowiązujących przepisów podlegają odliczeniu odpowiednio od dochodu i od podatku.

Ustawa będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. co oznacza, że podatnicy uprawnieni do skorzystania z ulgi będą mogli wykazać podlegającą zwrotowi kwotę w zeznaniu podatkowym za 2014 r. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Źródło: Prezydent.pl