Zmiany w Ordynacji Podatkowej –nawet 2800 zł za interpretacje podatkową w 2024 roku

Ewelina Czechowicz

Na łamach PIT.pl pisaliśmy o planowanych zmianach w Ordynacji Podatkowej. Projektowane zmiany zakładają znaczący wzrost opłat za uzyskanie interpretacji podatkowej. Ile podatnicy zapłacą za nowe interpretacje podatkowe? - wyjaśniamy 

Aktualnie opłata za wydanie interpretacji podatkowej wynosi 40 zł za opis każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Jeśli we wniosku przedstawianych jest wiele stanów faktycznych albo zdarzeń przyszłych, wnioskujący musi wnieść opłatę za opis każdego z nich. Planowane zmiany mają wprowadzić znaczącą podwyżkę.

52 zmiany w Ordynacji podatkowej — najnowszy projekt zmian MF — PIT.pl

Wzrost opłat za interpretacje podatkową

Rządzący planują podniesienie opłat za wydanie interpretacji indywidualnych. Po zmianach interpretacja ma kosztować nie więcej niż 1% minimalnego wynagrodzenia-w przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Z kolei najwięksi podatnicy mają za interpretacje płacić aż do 100% minimalnego wynagrodzenia.

Zgodnie z założeniami wysokość opłat za wydanie interpretacji podatkowej miałaby wynosić:

  1.  dla wnioskodawców, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - 2800 zł
  2.  dla wnioskodawców, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo, z wyjątkiem wnioskodawców, o których mowa w pkt 1 - 1400 zł
  3. dla wnioskodawców, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego miejscowo oraz dla pozostałych wnioskodawców niewymienionych w pkt 1, 2 i 4- 400 zł
  4. dla wnioskodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz dla wnioskodawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, które występują o interpretację indywidualną w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą – 40 zł

Interpretacja z datą ważności

W związku z planowanymi zmianami interpretacje podatkowe mają mieć datę ważności. Stąd te, które zostały wydane przed  2019 rokiem, staną się nieaktualne już 1 stycznia 2024, a każda wydana po wejściu w życie nowelizacji będzie się dewaluować co 5 lat. A wtedy by dalej korzystać z ochrony, konieczny będzie jej przedłużenie, pod warunkiem wniesienia opłaty. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, interpretacje indywidualne wydawane na czas określony zapewnią jednolitość i pewność stosowania przepisów prawa podatkowego.

Nawet 2800 zł za interpretacje podatkową w 2024 roku

Źródło: Shutterstock

Profesjonalni pełnomocnicy i przedsiębiorcy złożą wniosek o interpretację podatkową tylko elektronicznie

Projektowane zmiany zakładają składanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej jedynie drogą elektroniczną przez pełnomocników oraz przedsiębiorców Składanie pism dotyczących interpretacji indywidualnych będzie dla tych podmiotów możliwe za pośrednictwem adresu do doręczeń elektronicznych – lub w przypadku wyrażenia zgody na doręczenia, na konto w systemie teleinformatycznym organu podatkowego uprawnionego do wydania interpretacji – za pośrednictwem systemu e-Urząd.

Osoby fizyczne nadal będą mogły wnioskować o interpretacje podatkowe tradycyjnie. 

Rosną koszty funkcjonowania KIS, zapłacą podatnicy

W uzasadnieniu projektu zmian wskazano, że podwyżka zmian uzasadniona jest rosnącymi kosztami funkcjonowania Krajowej Informacji Skarbowej. Według uzasadnienia projektowanych zmian w przepisach koszty wydania jednej interpretacji indywidualnej na dzień 30 września 2021 roku wynosiły 2.185,35 zł. Wysokość aktualnej opłaty jest więc nieproporcjonalna i nie rekompensuje nawet w minimalnej części kosztów, jakie ponosi KIS w związku z pracami związanymi z wydawaniem interpretacji.

https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe-w-sprawie-zmian-w-ordynacji-podatkowej

Podatki 2023