Zmiany w korygowaniu imiennych raportów miesięcznych i deklaracji rozliczeniowych ZUS 2022

Iwona Maczalska

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeniach społecznych. Zmiany dotkną zasad dokonywania korekty miesięcznych raportów imiennych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS. Nowe przepisy mają wejść w życie już w 2022 roku.

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Rządowy projekt zmian (druk 1188) zakłada modyfikację przepisów regulujących zasady dokonywania korekt raportów imiennych oraz dokumentów rozliczeniowych składanych do ZUS. Co się zmieni?

Zmiana zasad korygowania dokumentów ZUS
Źródło: shutterstock.com

Korekta deklaracji ZUS i raportów tylko w okresie 5 lat

Projektowane zmiany znoszą bezterminową możliwość dokonywania korekt deklaracji oraz wprowadzają w tym zakresie duże ograniczenia. Jak tłumaczą projektodawcy ,, Zmiana przepisów spowoduje ograniczenie do 5 lat, licząc od dnia wymagalności składki, możliwości składania korekt dokumentów (deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego) przez płatnika składek. Na bieg 5-letniego terminu nie będzie mieć wpływu zaistnienie okoliczności zawieszających i przerywających bieg terminu przedawnienia dla należności z tytułu składek. Po upływie 5 lat od dnia, w którym składki rozliczone w deklaracji i raporcie stały się wymagalne, korekty dokumentów rozliczeniowych będą mogły być sporządzane wyłącznie z urzędu przez ZUS jedynie na koncie ubezpieczonego”.

Brak możliwości odzyskania nadpłaty składek

5 -letni okres składania korekt oznacza, że płatnik po jego upływie zostanie całkowicie pozbawiony możliwości samodzielnego dokonywania korekty deklaracji oraz imiennych raportów. To jednak nie wszystko. Powstała nadpłata na koncie ubezpieczonego nie będzie już podlegała zwrotowi. Będzie ona automatycznie zaliczana na poczet przychodów FUS. 

Również ZUS straci na zmianach. Zdaniem projektodawców ,,W takim przypadku po upływie 5 lat, ZUS nie będzie mógł dochodzić należności z tytułu składek, jeżeli na skutek dokonanej korekty powstanie zadłużenie".

Nowe sposoby podpisywania dokumentów elektronicznych

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk 1188) wprowadza również zmiany w zasadach podpisywania dokumentów elektronicznych wysyłanych do ZUS. W myśl aktualnie obowiązujących przepisów podpisem właściwym jest wyłącznie kwalifikowany podpis elektroniczny. Zaproponowane zmiany (projektowany art. 47a) wprowadzają dwie nowe formy składania podpisów na dokumentach elektronicznych:

  • podpis osobisty oraz
  • podpis zaufany.

Nowe przepisy - okres przejściowy

Choć oficjalnie nowe przepisy mają wejść w życie już w styczniu 2022 roku, to projekt ustawy zakłada okres przejściowy wprowadzenia nowych przepisów. W myśl jego założeń płatnicy pomimo obowiązywania nowych przepisów od 2022 roku będą mogli jeszcze do stycznia 2024 roku dokonywać korekt dokumentów na starych zasadach, za okres do 31 grudnia 2021 roku.

ZUSNiski ZUSZwolnienia z ZUS