Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zmiany podatków 2019-2020

9 proc. stawka CIT, korzystne zmiany w rozliczeniach rocznych PIT, zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności – to niektóre zmiany wynikające z przyjętych przez rząd  projektów nowelizacji ustaw o podatku PIT, CIT i Ordynacji podatkowej na 2019 rok.

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła m. in.:

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw;
 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym;
 • projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości.

Pierwszy projekt ma na celu uproszczenie prawa w obszarze podatków dochodowych. Projekt wpisuje się w politykę tzw. 3 P w prawie podatkowym: przejrzystości, prostoty, przyjazności. Oznacza to przejście z fazy intensywnego uszczelniania systemu podatkowego do etapu jego upraszczania i racjonalizacji. Przewidywane regulacje będą dotyczyć przedsiębiorców i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Źródło: www.mpit.gov.pl

Nowe rozwiązania:

 • Wprowadzenie nowej obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9 proc. dla podatników, których przychody nie przekroczą w danym roku podatkowym 1,2 mln euro. To spełnienie obietnicy z tzw. pierwszej piątki Morawieckiego o obniżeniu CIT z 15 do 9 proc. od 2019 r.

  Mały CIT tylko dla spółek o niskiej rentowności

  Rozwiązanie to ma dotyczyć podatników rozpoczynających działalność gospodarczą i już ją prowadzących – szacuje się, że obejmie ono ok. 440 tys. podatników uprawnionych do niższej stawki (będą oni wypełniać CIT-8). Regulacja ta stanowi realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której podkreślono wartość rozwoju przedsiębiorczości oraz wspierania przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich.
 • Umożliwienie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów fikcyjnych odsetek od pozostawionego w spółkach kapitału (tzw. notional interest deduction - NID)

Zaproponowano eliminację dyskryminacyjnego traktowania kapitału własnego (względem finansowania dłużnego) przez wprowadzenie możliwości podwyższania kosztów uzyskania przychodów o odpowiednik kosztów finansowania dłużnego (mimo że koszty te faktycznie nie zostały poniesione). Przewidziano w tym zakresie możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału zewnętrznego, w przypadku gdy źródłem finansowania spółki są tzw. zyski zatrzymane lub dopłaty wnoszone przez wspólników.

Wzrośnie limit dla małego podatnika

Rozwiązanie to prowadzi do wyrównania podatkowych uprawnień związanych z finansowaniem zewnętrznym w postaci pożyczki oraz z tworzeniem kapitałów samofinansowania. Zrównanie to będzie pełne do kwoty zatrzymanego zysku (wniesionych dopłat), od których hipotetyczne odsetki – obliczone według stopy referencyjnej NBP powiększonej o 1 punkt procentowy – nie przekroczą 250 tys. zł. Powyżej tego limitu odsetki hipotetyczne nie będą przysługiwały.

Rozwiązanie to ma obowiązywać od 2020 r., również w odniesieniu do zysku zatrzymanego za 2019 r.

 

Przewidywane zmiany 2019-2020:

 • uchylenie w ustawie o PIT przepisu warunkującego uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego (czyli do 30 kwietnia każdego roku),

  Deklarację PIT po terminie w 2019 r. złożysz wspólnie

 • wprowadzenie zmian odnoszących się do spadkobierców zbywających nieruchomości lub określone prawa majątkowe nabyte w spadku (chodzi o pełniejszą realizację na gruncie podatku PIT sukcesji praw spadkodawcy związanych z odziedziczoną nieruchomością),

  Zmiany w przepisach spadkowych

 • złagodzenie warunków korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej, m.in. przez wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w jakim można z niej skorzystać,
 • wprowadzenie zmian dotyczących samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności polegających na:
  • podwyższeniu do 150 tys. zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych w wyniku zużycia się takiego pojazdu, a także podwyższeniu do 150 tys. zł. kwoty odnoszącej się do wartości auta przyjętej do celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów,
  • podwyższeniu do 225 tys. zł ww. limitu w odniesieniu do samochodów elektrycznych,
  • określeniu zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej i do innych celów (niezwiązanych z tą działalnością) – przyjęto, że tzw. użytek mieszany pozwoli na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów 75 wydatków eksploatacyjnych;
  • ujednoliceniu zasad podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania samochodów osobowych w prowadzonej działalności, niezależnie od rodzaju umowy na podstawie jakiej podatnik korzysta z takiego auta (oznacza to wprowadzenie limitów po stronie korzystającego),

   Ostatnie chwile na leasing pojazdu z czynszem zaliczanym w całości do kosztów podatkowych

 • uchylenie obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych dotyczących ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu, podnajmu, itp.,
  • likwidacja obowiązku składania oświadczenia o wyborze opodatkowania z tytułu najmu i podnajmu w formie ryczałtu,
  • likwidacja obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów przez podatników osiągających przychody z najmu prywatnego i korzystających z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w przypadku gdy wysokość  przychodów nie wynika z umowy najmu w formie pisemnej,
 • określenie wysokości kosztów uzyskania przychodów wykazywanych w związku z konwersją długu na kapitał (chodzi m.in. o możliwość uwzględnienia wartości zadłużenia, w tym pożyczki w kosztach uzyskania przychodów w związku z wniesieniem takiego zobowiązania jako wkładu do spółki lub spółdzielni),
 • uchylenie obowiązku ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o zarejestrowaniu i wykreśleniu podatkowej grupy kapitałowej,
 • modyfikacja przepisu dotyczącego kompetencji naczelnika urzędu skarbowego w przypadku obowiązku wpłaty podatku przez płatnika przy przekazywaniu zysku na kapitał zakładowy,
 • podwyższenie kwot limitów, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym (limit ten wzrośnie z 0,15 do 0,25 proc. funduszu płac, czyli większa część składki na rzecz organizacji branżowych przedsiębiorców zostanie wliczona w koszty uzyskania przychodów, a tym samym pomniejszy dochód do opodatkowania, co będzie korzystne dla przedsiębiorców).
 • poszerzenie zakresu zwolnienia od podatku PIT i CIT sprzedawanych całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 • umożliwienie, pod określonymi warunkami, posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji (obecnie wyłącznie przedstawienie oryginalnego i aktualnego zaświadczenia o miejscu siedziby podatnika do celów podatkowych - certyfikat rezydencji - umożliwia skorzystanie z preferencyjnych zasad opodatkowania; po zmianach przepisów, jeśli kwota należności na rzecz jednego podmiotu nie przekroczy 10 tys. zł rocznie, a informacje zamieszczone na kopii nie będą budziły wątpliwości, to do zastosowania niższej stawki podatku u źródła, czyli pobieranego w Polsce od należności wypłacanych za granicę – wystarczy skan certyfikatu umieszczony na stronie usługodawcy; będzie to dużym ułatwieniem dla podatników, bo obecnie wymagany jest papierowy oryginał oraz ułatwi polskim podatnikom rozliczanie transakcji z podmiotami działającymi cyfrowo).

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. (cześć regulacji ma wejść w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia).

Źródło: KPRM