Deklarację PIT po terminie w 2019 r. złożysz wspólnie

Piotr Szulczewski

Rozliczenie łącznie z małżonkiem albo jako samotnie wychowujący dziecko rodzic zarezerwowane było do tej pory wyłącznie dla osób, które deklarację roczną składali terminowo. Spóźnialscy małżonkowie i rodzice po 30 kwietnia rozliczyć się mogli tylko samodzielnie. Ich sytuacja ulegnie zmianie z początkiem 2019 r.

<< Wspólne rozliczenie małżonków w PIT >>

Ustawa o podatku PIT stwierdza obecnie, że opodatkowanie wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko nie jest przewidziana dla osób, które deklarację PIT składają nieterminowo (art. 6 ust. 10 PITU) – czyli którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w art. 6 ust. 2 i 4 ustawy, złożą po terminie. Przewidziana na 2019 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma tę sytuację zmienić. Przepis ten zostanie z ustawy wykreślony.

<< Samotnie wychowujący dziecko a roczne rozliczenie PIT >>

Problem z korektami deklaracji…

Ustawa nie wskazuje, jak będzie można korzystać z preferencji podatkowej, gdy po terminie złożenia deklaracji zainteresowani złożą korektę deklaracji, a nie samą deklarację podatkową. Przepis wskazywał będzie wyłącznie, że preferencja obejmie osoby które wystąpią o rozliczenie na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym.

Ustawa o PIT kilkakrotnie posługuje się osobno wyrażeniem zeznanie oraz korekta zeznania– taka sytuacja dotyczy np. wyboru organizacji pożytku publicznego. W tym przypadku przepisy wskazują, że  za wniosek o przekazanie 1% uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania, jednej organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego. W efekcie w tym przypadku ustawodawca sugeruje, że dopiero użycie przez niego sformułowania „korekta zeznania” umożliwia określonych działań poprzez taką korektę.

Jednocześnie jednak obecna linia interpretacji przepisów podejmowana czy to przez organy skarbowe czy to przez sądy administracyjne pozwalała na wybór preferencji również poprzez korektę zeznania wskazując, że za deklarację uznaje się również korektę takiej deklaracji. Do tej pory w wykładni zakładano jednak, że taka korekta musi nastąpić przed 30 kwietnia – zgodnie z obecnie istniejącymi przepisami. Po zmianie przepisów od 2019 r. pozwala to przypuszczać, że również korekty składane po 30 kwietnia pozwolą wybrać opodatkowanie wspólnie z małżonkiem lub jako samotny rodzic.   

Pamiętać warto, że podobne pytanie nasuwa się co do wycofania wniosku o preferencję, jakie złożone zostanie korektą deklaracji po 30 kwietnia.

 

Tylko od 2018 nie wcześniej i bez prawa do korygowania lat wcześniejszych…

Nowe zasady obejmujące korzystne dla podatników rozwiązania przewidującego możliwość wspólnego rozliczenia się małżonków oraz osób samotnie wychowujących dziecko znajdą zastosowanie już do rozliczenia podatku za rok 2018, składanego do 30 kwietnia 2019 r. Oczywiście obejmą w takim przypadku również deklaracje składane z opóźnieniem po tym terminie.

Nowe zasady nie spowodują natomiast, że małżonkowie, którzy nie złożyli deklaracji PIT za lata poprzednie mimo że mieli taki obowiązek albo tacy, którzy chcieliby korygować dotychczasowe rozliczenia – mogą korzystać z preferencji za lata wcześniejsze niż rok 2018. W związku z tym tylko dochody małżonków uzyskane od 1 stycznia 2018 r. podlegać będą nowym regulacjom.