Zmiana podatkowych kosztów pracowniczych w trakcie roku

Piotr Szulczewski 09.06.2015 09:00 (aktualizacja: )

Pracownik nie powinien zapominać, że także w takcie roku może wykorzystać przysługujące mu, wyższe koszty podatkowe. W takim celu musi on złożyć oświadczenie zatrudniającemu go pracodawcy.

Oświadczenia w sprawie naliczania kosztów podatkowych przynieść korzyść podatkową mogą nie tylko z początkiem roku lub w momencie zawarcia umowy o pracę, ale również w trakcie roku podatkowego. Na pracowniku spoczywa obowiązek poinformowania pracodawcy o obowiązujących go, a stosowanych do obliczania zaliczek na podatek, podatkowych kosztach uzyskania przychodu. Pracownik może poinformować pracodawcę o zastosowaniu kosztów podwyższonych ryczałtowo, w związku z zamieszkiwaniem poza miejscowością, w której położony jest zakład pracy i brakiem dodatku za rozłąkę. Pracownik nie może natomiast poinformować pracodawcy o zaliczce obniżanej o koszty ponoszone w związku z wydatkami na imienne bilety okresowe na dojazd do pracy.

  Miesięczne Roczne
Pracownik miejscowy 111 zł 25 gr 1’335 zł z jednej umowy 2'002 zł 05 gr z wielu umów
Pracownik dojeżdżający 139 zł 06 gr 1’668 zł 72 gr z jednej umowy 2’502 zł 56 gr z wielu umów
Kwota zmniejszająca podatek Miesięczna 46 zł 33 gr
Roczna 556 zł 02 gr
Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku 3.091 zł

Możliwe jest również, by pracodawca stosował koszty autorskie – w kwocie 50% przychodu pod warunkiem jednak oświadczenia ze strony pracownika, że łączna wartość kosztów autorskich nie przekracza 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 42 764 zł. Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki stosuje koszty uzyskania przychodów 50%, jeżeli pracownik złoży oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w tym przepisie.

Płatnik nie ponosi odpowiedzialności za zaniżenie zaliczek na podatek w związku z błędami w oświadczeniach pracownika. Odpowiedzialność ta obciąża zatrudnionego stąd też powinien on zwrócić uwagę na składanie płatnikowi (pracodawcy) prawidłowych oświadczeń.

Zaliczki jeszcze niższe u małżonków

Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko, może on korzystać z preferencyjnej wartości zaliczki na podatek a także stosowania podwójnej kwoty wolnej od podatku. Jeżeli w takim przypadku określone w oświadczeniu:

  • dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej - zaliczki wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej;
  • dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Płatnicy pobierają zaliczki w powyższej wysokości począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie przez podatnika.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl