Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zbliża się termin na zwrot nadpłaconego PIT za 2017 r. A czy Ty masz już pieniądze z PIT?

Piotr Szulczewski

Jeśli deklaracja podatkowa z wykazaną nadpłatą podatku za 2017 r. złożona została ostatniego dnia kwietnia, to organ skarbowy ma czas wyłącznie do końca lipca na zwrot nadpłaty. Nadpłata zwracana po tym terminie jest dopuszczalna - musi zostać jednak powiększona o odsetki za zwłokę.  

Trzy miesiące – taki jest standardowy termin, w czasie którego organy podatkowe powinny zwracać podatek dochodowy wynikający z rocznego rozliczenia PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-28. Termin 3 miesięcy liczony jest od daty, w której doszło do doręczenia deklaracji podatkowej. 

<<Kiedy zwrot podatku za 2018 r.?>>

W przypadku rozliczeń przekazanych organowi w dniu upływu terminu na rozliczenie roczne, termin na zwrot nadpłaty z deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-36L kończy się 31 lipca. W przypadku PIT-28 – termin składania mijał z końcem stycznia, stąd termin na zwrot mijał w ostatnim dniu kwietnia.  

Data zwrotu zależy od daty przekazania deklaracji PIT

Termin na zwrot zależeć będzie od formy, w jakiej doszło do dostarczenia deklaracji do urzędu skarbowego. Deklarację uznaje się za doręczoną już w dacie 

  • wysłania jej w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego, a – w dacie w której nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;
  • nadania w polskiej placówce pocztowej lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej 
  • otrzymania przez polską placówkę pocztową po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej 
  • złożenia w polskim urzędzie konsularnym;
  • złożenia przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku;
  • złożenia przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego;
  • złożenia przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.

Oczywiście deklaracja PIT z wykazaną kwotą nadpłaty, złożona po upływie ustawowego terminu, uprawnia do zwrotu nadpłaty. Termin 3 miesięcy liczyć wówczas należy również od daty złożenia, a nie od terminu ostatecznego – ustawowego – na jej przekazanie organowi. 

<<Gdzie wpisać numer rachunku do zwrotu PIT>>

Od terminu dostarczenia deklaracji PIT organowi podatkowemu, biec zaczyna okres 3 miesięcy na zwrot nadpłaty. W przypadku, gdyby w okresie 3 miesięcy doszło do skorygowania deklaracji, która to korekta wpływa na wartość zwracanej nadpłaty, termin na zwrot nigdy nie skróci się poniżej pierwotnego terminu. Może natomiast przedłużyć się – wynosi on bowiem 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją) lecz nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji. Zatem jeśli taka korekta wystąpi w drugim lub trzecim miesiącu po złożeniu PITa, wówczas termin będzie dłuższy od pierwotnych 3 miesięcy.

Odsetki, których organ nie zwraca ze względu na ich wysokość

Nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych. Jednak nadpłaty, których wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, nie podlegają oprocentowaniu.

Jeżeli jednak nadpłata przekracza wysokość 23,20 zł, to gdy wystąpi zwłoka – organ podatkowy zwrócić musi odsetki choćby wynosiły one 1 zł (oprocentowanie zaokrągla się do pełnych złotych).    

Nadpłata podlega oprocentowaniu od dnia powstania nadpłaty, jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji. Nadpłata powstaje natomiast w terminie złożenia deklaracji, więc oprocentowanie liczy się za cały okres, w którym podatnik oczekiwał na zwrot. 

 Za dzień zwrotu nadpłaty uważa się dzień:

  • obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu;
  • nadania przekazu pocztowego;
  • wypłacenia kwoty nadpłaty przez organ podatkowy lub postawienia nadpłaty do dyspozycji podatnika w kasie.