Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zatrudnienie w trakcie miesiąca a stała pensja

Gazeta Podatkowa

Wynagrodzenie pracowników może być określone w różny sposób, np. jako miesięczne, godzinowe czy akordowe. Jeżeli ma formę stałej stawki miesięcznej, to obliczenie jego wysokości, gdy nawiązanie stosunku pracy ma miejsce w trakcie miesiąca, odbywa się w oparciu o przepisy tzw. rozporządzenia wynagrodzeniowego.

Pensja za część miesiąca

Ustalanie stałego miesięcznego wynagrodzenia w różnych okolicznościach ustawodawca uregulował w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy... (Dz. U. z 2017 r. poz. 927 ze zm.). Przewiduje ono dwie zasady obliczania stałego miesięcznego wynagrodzenia, w zależności od tego, z jakiego powodu pracownik nie przepracował w pełni całego miesiąca. W sytuacji gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca, np. z powodu podjęcia pracy lub zakończenia zatrudnienia w trakcie miesiąca, stosuje się § 12 wymienionego rozporządzenia. Stanowi on, że w celu obliczenia wynagrodzenia ustalonego w stałej stawce miesięcznej, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, należy:

  • podzielić miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu,
  • pomnożyć tak otrzymaną kwotę przez liczbę godzin nieprzepracowanych,
  • odjąć tak obliczoną kwotę wynagrodzenia od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

<<Zatrudnienie pracownika>>

Regulacja ta ma zastosowanie wówczas, gdy pracownik korzysta np. z urlopu bezpłatnego, wychowawczego, a także wtedy, gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy obejmuje tylko część miesiąca, bowiem podjął zatrudnienie lub rozwiązał umowę w trakcie miesiąca.

Wynagrodzenie niepełnoetatowca

Nie wszyscy pracownicy są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy. Tacy pracownicy również mogą być nieobecni w pracy z różnych przyczyn. Jeżeli wynagradzani są oni stałym miesięcznym wynagrodzeniem, to wynagrodzenie to za czas absencji w pracy oblicza się tak samo jak pracowników pełnoetatowych. Przy czym, jak uznało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z dnia 3 grudnia 2009 r., niezależnie od rozkładu czasu pracy pracownika, stawkę godzinową konieczną do ustalenia stałego miesięcznego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na część etatu oblicza się na podstawie liczby godzin do przepracowania, którą należy ustalić zgodnie z art. 130 K.p., biorąc pod uwagę wymiar czasu pracy pracownika określony w umowie o pracę (przykład 1).

Zatrudnienie i choroba w jednym miesiącu

W przypadku gdy w tym samym miesiącu pracownik podejmuje zatrudnienie (albo rozwiązuje umowę) i staje się niezdolny do pracy z powodu choroby, należy zastosować również drugi sposób ustalania stałego miesięcznego wynagrodzenia określony w § 11 powołanego rozporządzenia. W myśl tej regulacji, w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek przewidziany w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, należy:

  • podzielić wynagrodzenie przez 30, a następnie
  • pomnożyć tak otrzymaną kwotę przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim, a następnie
  • odjąć tak obliczone wynagrodzenie od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

<<Termin wypłaty wynagrodzenia>>

W razie więc nieobecności w pracy pracownika w jednym miesiącu z różnych przyczyn należy odrębnie obliczyć kwoty obniżenia wynagrodzenia ustalonego w stałej stawce miesięcznej, stosując metodykę obowiązującą poszczególne rodzaje nieobecności (przykład 2).

Przykład 1

Z dniem 20 czerwca 2018 r. pracodawca zatrudnił na 1/2 etatu pracownika z wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości wynoszącej 2.600 zł. Obowiązują go jednomiesięczne okresy rozliczeniowe i pracuje według indywidualnego harmonogramu.

Obliczenie wymiaru czasu pracy pracownika dla skróconego okresu rozliczeniowego od 20 do 30 czerwca 2018 r.:

1/2 etatu × (40 godz. × 1 tydz.) + (8 godz. × 3 dni) = 32 godz.

Ustalenie stałego miesięcznego wynagrodzenia za czerwiec 2018 r., o ile pracownik w pełni przepracuje obowiązujący go wymiar czasu pracy wynoszący 32 godz.:

2.600 zł : (168 godz. × 1/2 etatu) = 30,95 zł,

30,95 zł × (84 godz. - 32 godz.) = 1.609,40 zł,

2.600 zł - 1.609,40 zł = 990,60 zł.

 

Przykład 2

Pracownik został przyjęty do pracy w dniu 11 czerwca 2018 r. Wykonuje on pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowej organizacji od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę. Wynagrodzenie pracownika zostało ustalone na kwotę 4.500 zł miesięcznie. W dniu 25 czerwca br. stał się od niezdolny do pracy z powodu choroby na okres 5 dni. Wynagrodzenie pracownika za czerwiec br. wyniesie:

  • kwota zmniejszająca stałe wynagrodzenie za okres nieprzepracowany z tytułu podjęcia pracy w trakcie miesiąca:

4.500 zł : 168 godz. = 26,79 zł,

26,79 zł × 48 godz. = 1.285,92 zł,

  • kwota zmniejszająca stałe wynagrodzenie za okres nieprzepracowany z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą:

4.500 zł : 30 = 150 zł,

150 zł × 5 dni = 750 zł,

  • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca:

4.500 zł - (1.285,92 zł + 750 zł) = 2.464,08 zł.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.)

 

autor: Ewa Madejek

Gazeta Podatkowa nr 52 (1509) z dnia 2018-06-28

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl