Zasiłek opiekuńczy w czasie wakacyjnej przerwy w żłobku i przedszkolu

Ewelina Czechowicz

Okres wakacji to czas kiedy wiele przedszkoli czy żłobków jest zamknięty. Czy w czasie miesięcznej przerwy w działaniu placówki pracownik może skorzystać z zasiłku opiekuńczego? Wyjaśniamy.

Do redakcji PIT.pl zwróciła się z zapytaniem nasza Czytelniczka, córka Pani Magdaleny ma zamknięte przez cały sierpień przedszkole. Dziewczynka ma 5 lat,  opiekę nad nią w tym miesiącu miał  sprawować dziadek. Jednak się rozchorował. W tej sytuacji Pani Magdalena została bez osoby, która mogłaby opiekować się córka w czasie jej pracy. Czytelniczka pyta czy może skorzystać z zasiłku opiekuńczego? Czy zamknięta na miesiąc placówka pozwala na skorzystanie z tego świadczenia?

Zasiłek opiekuńczy w czasie wakacji

Źródło: shutterstock

Zasiłek opiekuńczy na czas zamkniętej placówki w wakacje

Przepisy jasno określają sytuacje, kiedy rodzic może skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Z zasiłku opiekuńczego może skorzystać osoba, która musi opiekować się:

 • dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat i wystąpiła jedna z następujących sytuacji:
 1. nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza
 2. konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej,
 3. choroba niani (z którą została  zawarta umowa uaktywniająca  lub dziennego opiekuna, którzy opiekują się dzieckiem,
 4. poród lub choroba małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, a poród lub choroba uniemożliwia tę opiekę,
 5. pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem;
 • dzieckiem niepełnosprawnym (tj. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), które nie ukończyło 18 lat, jeśli wystąpiła jedna z następujących sytuacji:
 1. poród lub choroba małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, jeśli poród lub choroba uniemożliwia im opiekę,
 2. pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem;
 • chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 18 lat;
 •  chorym dzieckiem;
 • innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

Od 29 lipca 2022 r. zmiany w formularzach ZUS - PIT.pl

Nieprzewidziane zamknięcie żłobka czy przedszkola

Zamknięcie żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub szkoły, do których uczęszcza dziecko jest nieprzewidziane, jeśli rodzic lub opiekun został o tym zawiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed ich zamknięciem. Pani Magdalena wiedziała o przerwie wakacyjnej z wyprzedzeniem. Już we wrześniu wiedziała, że przez cały sierpień placówka będzie zamknięta. Dodatkowo Czytelniczka miała możliwość skorzystania z dyżuru w innej placówce.

Urlop opiekuńczy - nowy urlop w Kodeksie pracy - Bankier.pl

Kiedy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zasiłek opiekuńczy nie przysługuje za okres:

 1. kiedy pracownik ma prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
 2. kiedy korzysta z urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
 3. kiedy jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności, 
 4. kiedy jest objęty zwolnieniem lekarskim, w czasie którego pracował lub wykorzystywał je  niezgodnie z jego celem, co zostało stwierdzone w czasie kontroli.

Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Nie zależy on od liczby osób uprawnionych do zasiłku, liczby dzieci lub członków rodziny, którzy wymagają opieki.