Zapłata podatku po terminie nie spowoduje kary

Piotr Szulczewski 02.05.2016 09:00 (aktualizacja: )

Podatnicy, którzy po wypełnieniu rocznej deklaracji podatkowej, są zmuszeni do zapłaty podatku PIT, powinni przede wszystkim zadbać o to, by deklaracja trafiła terminowo do urzędu skarbowego. Podatek, zapłacony nawet kilka dni po terminie, nie powinien rodzić konsekwencji innych niż tylko odsetki za zwłokę.

 Zapłata podatku po terminie nie spowoduje kary, ale złożenie deklaracji PIT będzie już karalne

Źródło: YAY foto

Karalne pozostaje wyłącznie uporczywe niepłacenie podatku. Stąd też jednorazowe opóźnienie, które zostanie szybko naprawione, nie będzie rodziło odpowiedzialności karnej skarbowej.

Podatnik, który nie posiada bieżących aktywów finansowych i nie jest w stanie zapłacić podatku wynikającego z rocznej deklaracji podatkowej, może też wystąpić o ulgi w spłacie podatku – odroczenie zapłaty, rozłożenie podatku na raty, a także umorzenie zaległości podatkowej. W tych przypadkach wymagane jest jednak złożenie oprócz rocznej deklaracji podatkowej, również wniosku umotywowanego szczególną sytuacją podatnika. Efektem odroczenia lub rozłożenia na raty jest odsunięcie w czasie zapłaty podatku (zaległości podatkowej) pod warunkiem jednak naliczania opłaty prolongacyjnej (równej połowie odsetek podatkowych).

Zarówno w przypadku opóźnienia w zapłacie, jak i zapłaty podatku po uzyskaniu ulgi w jego spłacie, dochodzi ostatecznie do uregulowania należności publicznoprawnej. Podatnik musi zadbać o to, by koszt zapłaty (dodatkowe opłaty, odsetki itd.) był jak najniższy. Wyjątkiem jest umorzenie zapłaty, w przypadku której nie dochodzi do efektywnego poboru podatku – jednak tę ulgę stosuje się nad wyraz rzadko.

Kara za PIT po terminie to co najmniej 185 zł

W przypadku gdy podatnik nie złoży zeznania podatkowego w terminie, to zgodnie z ustawą z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, dalej KKS) grozi mu odpowiedzialność karno skarbowa tj. może zostać ukarany za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

O wykroczeniu skarbowym mowa jest wtedy, gdy kwota, na którą podatnik uszczuplił lub naraził na uszczuplenie należność publiczno-prawną nie przekracza 5 krotności minimalnego wynagrodzenia. W chwili obecnej jest to kwota 9.250,00 zł. Kara grzywny w odniesieniu do wykroczeniu skarbowego wynosi od 185,00 zł do 37.000,00 zł.

W przypadku postępowania mandatowego, stosowaną karą jest grzywna, której wysokość nie przekracza 3.700 zł (nie więcej niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia). W przypadku gdy kwota uszczuplenia przekracza 9.250,00 zł mamy do czynienia z przestępstwem skarbowym. Za jego popełnienie grozi podatnikowi kara grzywny od 616,70 zł kara pozbawienia lub ograniczenia wolności.

Piotr Szulczewski, PIT.pl