Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zaniechanie podatku od nabycia kryptowalut – MF tworzy podstawę prawną

Piotr Szulczewski

W przypadku gdy obrót walutą wirtualną dokonywany jest na podstawie umowy sprzedaży lub zamiany, staje się przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych. Ministerstwo Finansów ustaliło jednak przepisy celem zaniechania poboru podatku w przypadku obrotu prawami majątkowymi tego rodzaju. Jest jednak również i zła wiadomość - zaniechanie ma dotyczyć wyłącznie okresu od 13 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

 

<< Obrót kryptowalutami a roczne rozliczenie PIT >>

 

Umowy sprzedaży i zamiany praw majątkowych objęte są podatkiem według stawki w wysokości 1%, a podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa prawa majątkowego będącego przedmiotem umowy. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym waluty wirtualne zostały zakwalifikowane jako prawa majątkowe (np. wyrok NSA sygn. IIFSK 488/16 z dnia 6 marca 2018 r.).

Specyfika obrotu krypto walutami sprowadza się do obracania tymi prawami majątkowymi przez ich zakup, sprzedaż i wymianę, a zatem wielokrotnego zawierania umów sprzedaży i zamiany, po stronie podmiotu dokonującego obrotu walutą wirtualną. W efekcie powstać może obowiązek zapłaty podatku w wysokości niejednokrotnie przewyższającej zainwestowane środki.

 

<< NSA: handel kryptowalutą opodatkowany. Nawet 32% podatku >>

 

Zaniechanie poboru, które wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Finansów, dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych od podatników nabywających w drodze umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, z późn. zm.).

Pod pojęciem waluty wirtualnej, której dotyczy zaniechanie poboru podatku PCC, rozumie się cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

  • prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
  • międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
  • pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
  • instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  • wekslem lub czekiem - oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

 

Efekty regulacji prawnej co do zaniechania podatku oraz okres zaniechania

W efekcie wprowadzenia zaniechania, brak będzie potrzeby wykazywania podstawy opodatkowania oraz obliczonej kwoty należnego podatku od czynności cywilnoprawnych, zatem podatnicy, nie będą obowiązani składać deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zaniechanie poboru podatku nie będzie dotyczyło wszystkich czynności - znajdzie zastosowanie do umów sprzedaży i zamiany walut wirtualnych zawartych od dnia jego wejścia w życie - czyli od dnia  13 lipca 2018 r do dnia 30 czerwca 2019 r.

 

Co z PCC od obrotu sprzed wejścia w życie prawa o zaniechaniu poboru podatku?

Ani w akcie prawnym, ani w uzasadnieniu do jego wprowadzenia nie wskazano, jak traktowane będą transakcje z okresu sprzed jego wejścia w życie. Zapewnienia Ministerstwa Finansów wskazywały, że podatek również w tym zakresie – w okresie przedawnienia zobowiązań – nie będzie pobierany. Nie będzie to jednak uregulowane aktem prawnym.

Podkreślenia wymaga też, że umowy sprzedaży oraz zamiany mające za przedmiot waluty wirtualne stanowią tylko część obrotu tymi walutami, a w praktyce występują czynności, które pozostają poza zakresem przedmiotowym ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (np. wykopywanie waluty albo dokonywanie zapłaty za towary i usługi przy użyciu waluty wirtualnej) lub korzystają z wyłączenia na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług lub zwolnieniem z tego podatku.