Zakup maseczek oraz testów na Koronawirusa dla pracowników w koszty. Minister Finansów potwierdza

Iwona Maczalska

Wydatki poniesione przez przedsiębiorców na zakup maseczek ochronnych, przyłbic, a także na sfinansowanie testów na Koronawirusa dla pracowników, można zaliczyć w koszty. Potwierdza to Minister Finansów w wydanym przez siebie objaśnieniu.

Przedsiębiorcy mają wątpliwości, czy wydatki poniesione na zakup środków ochrony osobistej  tj. maseczek, przyłbic, rękawiczek ochronnych, czy środków dezynfekcyjnych dla zatrudnionych pracowników można zaliczyć w koszty. Wątpliwości są tym większe, jeśli chcemy wliczyć w koszty również wydatki poniesione na sfinansowanie testów na Koronawrusa swoim pracownikom. Czy wydatki te aby na pewno są kosztami poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów i tym samym można je zaliczyć do kosztów? Minister Finansów odpowiada.

Maseczki dla pracowników w koszty

Źródło: shutterstock

Zakup maseczek, przyłbic oraz testów na Koronawirusa zaliczysz w koszty. Są jednak warunki

Minister Finansów w wydanym przez siebie objaśnieniu z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 stwierdził, że przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup środków ochrony osobistej tj. maseczek, czy przyłbic pod warunkiem, że wydatki te służyły zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy albo stanowiły realizację nowych wytycznych wydanych przez organy odpowiedzialne za walkę z epidemią Covid-19.

Obwieszczenie MF

Źródło: Objaśnienie Ministra Finansów

Warunkiem koniecznym do zaliczenia w koszty ww. środków ochrony osobistej jest również odpowiednie udokumentowanie poniesionych wydatków.

Warto zaznaczyć, że w obwieszczeniu Minister Finansów umożliwia zaliczenie w koszty wspomnianych wydatków pod warunkiem, że zakup dokonywany jest w celu ochrony zatrudnianych pracowników. Minister Finansów ani słowem nie wspomina o możliwości wliczania w koszty maseczek, czy rękawiczek ochronnych kupowanych dla samego przedsiębiorcy.

Maseczki i rękawiczki dodatkowym przychodem po stronie pracownika?

Wątpliwości budzi również kwestia uznania zakupu środków ochrony osobistej pracownikom, za dodatkowy przychód powstający po stronie pracownika. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o PIT (art. 12 ust. 1) ,, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się (…) świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych”. Czy oznacza to, że zakup maseczek dla pracownika spowoduje powstanie dla niego dodatkowego przychodu podlegającego opodatkowaniu?

Jak stwierdził Minister Finansów, we wspomnianym przypadku przychód po stronie pracownika nie jest rozpoznawalny. Co więcej resort finansów powołuje się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. akt. K 7/13), który mówi wprost, że ,, za przychód pracownika mogą być uznane nieodpłatne świadczenia, które:

  • zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  • zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  • mają wymierną wartość przypisaną indywidualnemu pracownikowi (świadczenie nie jest dostępne w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów)”.

Ciężko zatem w takim przypadku uznać, że zakup środków ochrony osobistej w dobie pandemii stanowi dla pracownika dodatkowy przychód. Nie następują one bowiem w interesie samego pracownika, lecz w interesie pracodawcy. ,, Dostarczenie środków ochronnych, czy wykonywanie testów zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzeniania się choroby, niweluje niepożądaną przez każdego pracodawcę absencję pracowników i jest istotne dla terminowego wywiązania się pracodawcy z zawartych kontraktów” – stwierdził Minister Finansów.

 

 

Koronawirus w Polsce