Wynagrodzenia zagraniczne dzieci nie wpłyną na ulgę prorodzinną rodziców

Piotr Szulczewski 31.03.2016 09:00 (aktualizacja: )

Rodzice dzieci zarabiających na zagranicą często mają wątpliwość, czy wynagrodzenia dzieci uzyskane w innym kraju, wpływają na prawo do rozliczeniaulgi z tytułu wychowania swoich pociech. Sytuacja ta dotyczy zarówno rodziców dzieci wyjeżdżających wyłącznie do wakacyjnej pracy sezonowej, jak i rodziców osób dorabiających sobie w trakcie pobierania nauki za granicą.

Wynagrodzenia zagraniczne dzieci nie wpłyną na ulgę prorodzinną rodziców

Źródło: YAY foto

W niedawno zapadłej uchwale Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu (sygn. akt I SA/Op 519/15) stwierdził, że z dochód uzyskany za granicą i zwolniony z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania nie podlega opodatkowaniu według zasad określonych w art. 27, jeśli równocześnie podatnik nie uzyskał dochodu w Polsce. Sprawa rozpatrywana przez WSA dotyczyła dziecka zarabiającego w Niemczech, czyli w kraju, z którym Polska przychodów zagranicznych stosuje tzw. zasadę zwolnienia z progresją.

W przypadku, gdyby dziecko zarabiało w kraju, z którym Polska nie posiada umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub też umowa taka wskazuje na zasadę proporcjonalnego odliczenia, wyrażony przez WSA pogląd nie wchodziłby w grę. W tych przypadkach bowiem nie można mówić o zwolnieniu z opodatkowania przychodów zagranicznych, a w efekcie przy ustalaniu prawa do ulgi prorodzinnej badać trzeba zarówno zarobki krajowe, jak i zagraniczne dziecka.

>>> PIT za małoletniego - czy doliczać do własnych zarobków, czy składać odrębną deklarację? <<<

Przypomnijmy, że prawo do ulgi prorodzinnej przysługuje m.in. na dzieci pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub 19% podatkiem od zysków z transakcji na akcjach i innych papierach wartościowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej.

Limit ten (iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej) wynosi 3089 zł i zależny jest również od dochodów rozliczanych w Polsce na zasadzie proporcjonalnego odliczenia. Zasadę taką stosuje się np. w stosunku do zarobków z USA, Holandii, Gibraltaru.

Co to jest dochód zagraniczny dziecka?

Ustalając prawo do ulgi prorodzinnej, rodzic porównuje limit 3089 zł z dochodem dziecka, czyli kwotą przychodu po odliczeniu od tej kwoty kosztów uzyskania przysługujących dziecku. Inne koszt przysługują mu z tytułu umowy o pracę, inne – z tytułu działalności na podstawie zagranicznego zlecenia.

Warto też podkreślić, że ustalając limit rodzic powinien pamiętać, że zwolnione z opodatkowania pozostaje część przychodów dzieci przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety przysługującej z tytułu podróży służbowej. Kwoty te w ogóle nie podlegają porównaniu z wartością limitu.

Przeliczając natomiast zarobki zagraniczne na złotówki, należy przeliczać je po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub postawienia go do dyspozycji dziecka. W niektórych przypadkach generować to będzie kilkunastokrotną konieczność przeliczeń, np. gdy przychody otrzymywano na zasadzie tygodniówek lub dwutygodniówek.

Piotr Szulczewski, PIT.pl