Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wymagane dane w nowych ewidencjach VAT. Od kwietnia 2020 r. nowe zasady rozliczeń VAT

Piotr Szulczewski

JPK_V7 i JPK_V7M zawierać będą dane zbieżne z ewidencjami zakupów i sprzedaży prowadzonych przez podatników. Łącznie z wprowadzaniem połączonego systemu raportowania VAT, wprowadzany jest inny zakres danych, jakie są niezbędne do prowadzenia ewidencji VAT - zakupu i sprzedaży.

Począwszy od 1 kwietnia 2020 r. podatnicy przygotowywać będą ewidencje VAT połączone z deklaracjami VAT. W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie, część ewidencyjna przesyłana będzie co miesiąc, a część deklaracyjna - raz na kwartał.

Wśród informacji znajdujących się w nowej części ewidencyjnej pliku (oraz w prowadzonych przez podatników ewidencjach zakupu i sprzedaży) niezbędne jest przedstawianie danych pozwalających na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej , w szczególności dane dotyczące:

 • rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;
 • kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;
 • kontrahentów;
 • dowodów sprzedaży i zakupów.

W stosunku do przepisów dotychczasowych, nowością jest podawanie w sposób szczególny m.in.:

 • rodzaju sprzedaży (do tej pory - wyłącznie dane niezbędne do określenia przedmiotu opodatkowania); spowoduje to obowiązek podawania danych co do rodzaju transakcji oraz metody opodatkowania transakcji,
 • podział na stawki podatku każdego z rodzajów sprzedaży (transakcja musi być określona co do rodzaju oraz co do stawki),
 • kontrahentów (nie było obowiązkowym podanie ich danych) - przy czym brak jest informacji, jakie dane kontrahentów będą minimalnymi obowiązkowymi dla ich ustalenia (w strukturze JPK nie ma obowiązku wpisywania adresu kontrahenta),
 • dowodów sprzedaży i zakupów z podziałem na grupy dowodów (rodzaje).

Zgodnie z powyższym podziałem, plik JPK w części ewidencyjnym zawierał będzie następujące dane:

 1. Liczba porządkowa,
 2. Kod kraju nadania numeru, za pomocą którego nabywca, dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (pole opcjonalne),
 3. Numer, za pomocą którego nabywca, dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (wyłącznie kod cyfrowo-literowy),
 4. Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy, dostawcy lub usługodawcy,
 5. numer dowodu - Podaje się numer dokumentu, odpowiednio faktury lub faktury korygującej, numer raportu fiskalnego lub innego dowodu wewnętrznego, a w przypadku dowodów dokumentujących dokonanie importu towarów, rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, numer zgłoszenia celnego lub numer deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy,
 6. data wystawienia (zgodnie z nową zasadą w ewidencji wpisuje się faktury w dacie wystawienia a nie w dacie powstania obowiązku podatkowego),
 7. Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia dowodu (pole opcjonalne).
 8. Typ dokumentu: RO (sprzedaż z kas fiskalnych), WEW (przekazanie wewnętrzne), FP (faktura wystawiona do paragonu) lub BRAK - gdy te rodzaje dokumentów nie występują,
 9. opis struktury w zakresie kodów GTU (1-13 lub w przypadku transakcji niewymienionej w ramach tych grupowań - należy podać słowo BRAK),
 10. Oznaczenie rodzaju procedury w zakresie VAT,r podejmowanych przez podatnika albo słowo BRAK, jeśli nie jest stosowana żadne procedura specjalna; oznacza to oznaczenie każdej pojedynczej czynności następującym symbolem (jednym, kilkoma lub słowem brak, jeśli nie wystąpi transakcja szczególna):
  1. SW - Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy.
  2. EE - Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy.
  3. TP - Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy.
  4. TT_WNT - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy.
  5. TT_D - Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy.
  6. MR_T - Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy.
  7. MR_UZ - Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.
  8. I_42 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import).
  9. I_63 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import).
  10. B_SPV - Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy.
  11. B_SPV_DOSTAWA - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy.
  12. B_MPV_PROWIZJA - Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy. 24
  13. MPP - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.
 11. wysokość podstawy opodatkowania z podziałem na poszczególne stawki i zasady opodatkowania
 12. rozliczenie korekt z podziałem na rodzaje dokonywanych korekt,
 13. wysokość podatku z podziałem na poszczególne stawki i zasady opodatkowania
 14. Wartość sprzedaży brutto dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych na zasadach marży (W przypadku udokumentowania sprzedaży fakturą, z wartościami sprzedaży brutto dostaw towarów lub świadczenia usług opodatkowanych na zasadach marży, poza danymi określonymi w § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, w polach właściwych dla sprzedaży według odpowiednych stawek VAT należy wykazywać poszczególne podstawy opodatkowania, tj.: marże pomniejszone o podatek należny (w tym również marże ujemne) i podatek należny od poszczególnych marż (przy marży ujemnej podatek wynosi „0.00”), z oznaczeniem odpowiednio MR_T lub MR_UZ).

W zakresie podatku naliczonego :

 1. liczba porządkowa zakupu,
 2. Kod kraju nadania numeru, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (pole opcjonalne).
 3. Numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (wyłącznie kod cyfrowo-literowy).
 4. Imię i nazwisko lub nazwa dostawcy lub usługodawcy - Podaje się imię i nazwisko lub nazwę dostawcy lub usługodawcy z faktur i dokumentów lub imię i nazwisko lub nazwę nadawcy lub eksportera z dokumentów celnych lub decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy i deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy.
 5. Numer dokumentu, odpowiednio faktury lub faktury korygującej, dokumentu, numer zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji.
 6. Data wystawienia dowodu zakupu.
 7. Data wpływu dowodu zakupu
 8. Oznaczenie dowodu zakupu - MK (metoda kasowa), VAT-RR, WEW (dokument wewnętrzny, np w związku ze zmianą współczynnika przy rocznej korekcie VAT),
 9. Oznaczenie zastosowania Metody podzielonej płatności, przy czym w przypadku gdy nabywca otrzyma fakturę, która dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do 40 ustawy, a wartość brutto faktury jest wyższa niż 15 000,00 zł, bez wymaganego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” również należy wprowadzić przy takiej transakcji znacznik MPP.
 10. IMP - import towarów.
 11. Wartość netto wynikająca z nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych, w tym na warunkach z art. 86 ust 2.
 12. Wartość netto wynikająca z nabycia pozostałych towarów i usług, w tym na warunkach z art. 86 ust. 2
 13. Wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekt podatku naliczonego (korekty roczne)
 14. Wysokość korekt wynikających z ulgi na złe długi.
 15. Kwota nabycia towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty oraz towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z art. 120 ustawy.

JPK Jednolity Plik KontrolnyZmiany w VATVAT