Wydłużenie wsparcia dla firm z branż najbardziej poszkodowanych pandemią

Gazeta Podatkowa

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników (...) obowiązujące od 26 kwietnia br. nie tylko przedłuża formy wsparcia dla najbardziej poszkodowanych branż z powodu COVID-19, ale również poszerza katalog kodów PKD uprawniających do pomocy. Ta nadal przybiera formę m.in. dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP oraz dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 5 tys. zł, która w niektórych branżach może być udzielona aż 5-krotnie. Nowością jest, że PKD jest weryfikowana na dzień 31 marca 2021 r., a kryterium spadku przychodów można odnieść również do lutego 2020 r.

Wydłużenie wsparcia dla firm z branż najbardziej poszkodowanych pandemią
Źródło: shutterstock.com

Przeważający PKD

Z dniem 26 kwietnia 2021 r. weszły w życie przepisy znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 713), mające na celu przedłużenie oraz rozszerzenie o nowe kody PKD dotychczasowych form wsparcia przewidzianych w tarczy branżowej. Dotyczy to czterech form wsparcia objętych pomocą publiczną COVID-19, tj.:

  • świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy,
  • świadczenia postojowego (dla którego znowelizowane przepisy obowiązują od 4 maja br.),
  • dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FS, FGŚP lub FEP (zmiany od 4 maja br.).

Przewidziane w rozporządzeniu formy wsparcia są skierowane do przedsiębiorców najbardziej poszkodowanych pandemią, a ściślej rzecz ujmując - do określonych branż wyrażonych kodami PKD. Nowością jest, że znowelizowane rozporządzenie w sposób znaczący rozszerza katalog PKD uprawniających do ubiegania się o wsparcie, w tym w formie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy oraz dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (parz tabela i przykład 1). Nadal działalność wyrażona określonym PKD musi mieć charakter przeważającej działalności dla ubiegania się o wsparcie. Z tą różnicą, że ocena spełnienia warunku prowadzenia działalności gospodarczej w określonym kodzie PKD dokonywana jest na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r. Jeśli na ten dzień prowadzona przez przedsiębiorcę działalność wyrażona kodem PKD określonym w znowelizowanym rozporządzeniu nie ma charakteru przeważającego, to przedsiębiorca nie jest uprawniony do wsparcia. GUS udostępnia urzędom pracy, w postaci elektronicznej, za pośrednictwem ministra ds. pracy, wykaz obejmujący dane przedsiębiorców, którzy na dzień wskazany w powołanym rozporządzeniu prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodami wskazanymi w rozporządzeniu.

Ochrona miejsc pracy

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z FGŚP (świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy) przysługują przedsiębiorcy na zasadach określonych w art. 15gga specustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) z uwzględnieniem znowelizowanego rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Świadczenia te są przyznawane przez wojewódzkie urzędy pracy w wysokości 2.000 zł miesięcznie do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (w przypadku zatrudnienia na niepełny etat proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy). Dofinansowanie może być przyznane również do wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie przysługuje do wynagrodzeń osób zatrudnionych u przedsiębiorcy w okresie krótszym niż 3 miesiące.

Łączny okres dofinansowania udzielanego na podstawie znowelizowanego rozporządzenia nie może przekroczyć 3 miesięcy kalendarzowych przypadających od miesiąca złożenia wniosku. Przedsiębiorcy, którzy skorzystali już z dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP na podstawie art. 15gga specustawy w sprawie COVID-19 lub na podstawie rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 371), tj. przed jego nowelizacją, albo na podstawie nieobowiązującego już rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego... (Dz. U. z 2021 r. poz. 152), mogą ponownie ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń na tych samych pracowników na podstawie znowelizowanego rozporządzenia. Jest to możliwe pod warunkiem, że wniosek o przyznanie świadczenia nie obejmuje miesięcy, za które przyznano przedsiębiorcy świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy (przykład 2). Inaczej mówiąc, dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP na tych samych pracowników może być udzielone na okres dłuższy niż 3 miesiące, gdyż wcześniejsze dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z FGŚP nie blokuje możliwości ubiegania się o kolejne.

O wsparcie w formie dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP może ubiegać się przedsiębiorca, którego przychód z działalności przeważającej (patrz tabela) w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. albo we wrześniu 2020 r.

Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy przedsiębiorca może złożyć tylko w postaci elektronicznej za pomocą udostępnionego narzędzia do dyrektora WUP właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy w terminie określonym w rozporządzeniu, tj. do 30 czerwca 2021 r. Wniosek ten zawiera m.in. oświadczenie o niekorzystaniu w miesiącach, na które składany jest wniosek, z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielanej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.


Kod przeważającej działalności gospodarczej weryfikowany jest na dzień 31 marca 2021 r.

Dotacja na bieżące koszty

Dotacja w wysokości do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyznawana jest mikro- i małym przedsiębiorcom na zasadach określonych w art. 15zze4 specustawy w sprawie COVID-19 z uwzględnieniem znowelizowanego rozporządzenia. Dla otrzymania dotacji przychód z przeważającej działalności (patrz tabela) uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku ma być niższy o co najmniej 40% w porównaniu do przychodu osiągniętego w poprzednim miesiącu lub analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. albo we wrześniu 2020 r. Dotacja ta nie może być udzielona mikro- i małemu przedsiębiorcy, którzy na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.

Znowelizowane przepisy rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego (...) doprecyzowują, ile razy przedsiębiorcy przysługuje dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. I tak, dotacja ta może być udzielona mikro- i małemu przedsiębiorcy:

  • 1-krotnie dla PKD określonych w pkt 3 tabeli,
  • 2-krotnie dla PKD 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,
  • 3-krotnie dla PKD 47.71.Z, 47.72.Z,
  • 4-krotnie dla PKD 91.02.Z,
  • 5-krotnie dla PKD określonych w pkt 2 tabeli.

Liczbę tych dotacji pomniejsza się o liczbę już otrzymanych przez przedsiębiorcę dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności udzielonych na podstawie nieobowiązującego już rozporządzenia z 19 stycznia 2021 r. oraz rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego (...) - przykład 3 i 4.

Wnioski o przyznanie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro- i mali przedsiębiorcy mogą składać do PUP wyłącznie w formie elektronicznej (praca.gov.pl) do 31 sierpnia 2021 r. w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Przedłużone i rozszerzone formy wsparcia z tarczy branżowej (WUP i PUP) według PKD

Forma wsparcia

PKD*

Wniosek do

Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP

47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z

 

86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z, 96.09.Z

WUP
do 30 czerwca
2021 r.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności

1) 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z,

 

2) 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

3) 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z

PUP
do 31 sierpnia
2021 r.

*Przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić przeważającą działalność pod określonym PKD na dzień 31 marca 2021 r.

 

Przykład 1

W rejestrze REGON jako przeważająca wpisana jest działalność o kodzie PKD 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. W kwietniu 2021 r. przedsiębiorca odnotował spadek przychodu dla tej działalności na poziomie 100% w odniesieniu do lutego 2020 r. Przedsiębiorca jest uprawniony do dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności (5 tys. zł), ponieważ spadek przychodu nastąpił dla działalności, która została wprowadzona do znowelizowanego rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.


Przykład 2

Przedsiębiorcy przyznano świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników na podstawie art. 15gga specustawy w sprawie COVID-19 na okres 3 miesięcy, tj. styczeń, luty i marzec 2021 r. Prowadzi on działalność gospodarczą o przeważającym kodzie PKD wskazanym w § 1a znowelizowanego rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego wskutek pandemii COVID-19 (patrz tabela) i odnotował spadek przychodów uprawniający go do ubiegania się o dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP na podstawie tego rozporządzenia. Może ponownie wnioskować o dofinansowanie wynagrodzeń tych samych pracowników na maksymalny okres 3 miesięcy (ale na miesiące inne niż styczeń, luty i marzec br.). Łączne dofinansowanie z FGŚP może więc wynieść 6 miesięcy.


Przykład 3

Mikroprzedsiębiorca prowadzi przeważającą działalność gospodarczą o kodzie PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Otrzymał za styczeń br. dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności na podstawie rozporządzenia z 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego (...). Taka dotacja może być udzielona przez PUP jeszcze 2-krotnie na podstawie znowelizowanego rozporządzenia po spełnieniu warunku odpowiedniego spadku przychodów.


Przykład 4

Przeważająca działalność dotyczy kodu PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. Mikroprzedsiębiorca otrzymał za marzec 2021 r. dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie rozporządzenia z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego (...). Na gruncie znowelizowanego rozporządzenia o taką dotację może wystąpić do PUP jeszcze 4-krotnie pod warunkiem wykazania odpowiedniego spadku przychodów.


autor: Jolanta Białkowska
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 2021-05-06

Zatrudnianie pracowników krok po kroku. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Koronawirus w PolsceZwolnienia z ZUSMikropożyczkaHOT