Wsparcie przewidziane w Krajowym Planie Odbudowy

Gazeta Podatkowa

Ponad 58 mld euro w formie dotacji i pożyczek przeznaczono w Krajowym Planie Odbudowy na odbudowę nadwyrężonej przez pandemię koronawirusa gospodarki. Główne obszary wsparcia w KPO dotyczą odporności i konkurencyjności gospodarki, zielonej energii i zmniejszenia energochłonności, transformacji cyfrowej, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia oraz zielonej, inteligentnej mobilności.

Instrument na rzecz odbudowy

Odpowiedzią Unii Europejskiej na kryzysowe zagrożenia i wyzwania wywołane pandemią COVID-19 jest Fundusz Odbudowy, mający na celu odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy oraz przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności. Fundusz Odbudowy składa się z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz mniejszych funduszy i programów. Do Polski z tego instrumentu ma trafić łącznie około 58,1 mld euro, w tym 23,9 mld euro w formie dotacji, 34,2 mld euro w pożyczkach, ponieważ wszystkie 27 państw członkowskich UE ratyfikowało decyzję o nowych zasobach własnych. W Polsce zielone światło dla Funduszu Odbudowy dała ustawa o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemów zasobów własnych UE... (Dz. U. z 2021 r. poz. 969). Natomiast planem wydatkowania środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, które mają być wydane do końca 2026 r., jest Krajowy Plan Odbudowy przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (patrz tabela). Wpisano do niego rządowe programy, które już teraz są realizowane, takie jak Czyste Powietrze czy Maluch+ (inwestycje w budowę, rozbudowę lub dostosowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).

Krajowy Plan Odbudowy

Głównym celem realizacji Krajowego Planu Odbudowy jest zwiększenie produktywności gospodarki oraz tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy. Obszary wsparcia w KPO podzielono na pięć komponentów, tj.:

  • odporność i konkurencyjność gospodarki (np. inwestycje dla przedsiębiorców - MŚP w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (m.in. sektor HOReCa, turystyka, kultura) - środki finansowe będą wspierać realizowany już Plan dla Pracy i Rozwoju; inwestycje dotyczące wdrażania innowacyjnych, cyfrowych rozwiązań w dużych przedsiębiorstwach),
  • zielona energia i zmniejszenie energochłonności (np. wymiana źródeł ciepła i efektywność energetyczna budynków mieszkaniowych - w przypadku budynków jednorodzinnych środki finansowe będą włączone do rządowego programu Czyste Powietrze, w przypadku budownictwa wielorodzinnego do Funduszu Termomodernizacji i Remontów; inwestycje w technologie wodorowe oraz ich szersze wykorzystanie oraz w paliwa alternatywne),
  • transformacja cyfrowa (m.in. inwestycje w sieci o dużej przepustowości, w tym eliminacja tzw. białych plam w dostępie do internetu i ograniczenie wykluczenia cyfrowego),
  • dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia (np. inwestycje w rozwój i modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych, w tym uzdrowisk; inwestycje związane z rozszerzeniem dotychczasowych cyfrowych rozwiązań w ochronie zdrowia; inwestycje związane z produkcją w Polsce API (czynnych substancji farmaceutycznych) - dopłaty dla firm na działania B+R, zakup środków trwałych, rozwój infrastruktury produkcyjnej),
  • zielona, inteligentna mobilność (m.in. inwestycje w samochody elektryczne, inwestycje w punkty ładowania, budowa kompleksu instalacji zwiększających produkcję biopaliw II generacji, rozbudowa instalacji magazynowania biokomponentów).
Budżet na realizację Krajowego Planu Odbudowy
Wsparcie przewidziane w Krajowym Planie Odbudowy

 

KomponentReformy
A.Odporność i konkurencyjność gospodarki
-4.133 mln euro
A1.1 Stworzenie przedsiębiorcom stabilnych warunków do inwestowania, A2.1 Transformacja strukturalna w obszarach kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki - Przemysł 4.0, GOZ, A2.2 Wzmocnienie potencjału sektora nauki do współpracy z przedsiębiorstwami oraz usprawnienie transferu wiedzy i innowacji do gospodarki, A3.1 Kadry dla nowoczesnej gospodarki, A4.1 Efektywne inwestycje na rzecz rynku pracy
B.Zielona energia i zmniejszenie energochłonności
-6.347 mln euro
B1.1. Czyste powietrze, B2.1 Poprawa warunków dla rozwoju technologii wodorowych i innych paliw alternatywnych, B2.2 Poprawa warunków dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, B3.1 Zrównoważone wykorzystanie środowiska naturalnego
C.Transformacja cyfrowa
-3.034 mln euro
C1.1 Zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego internetu - rozwój infrastruktury sieciowej, C2.1 Zwiększenie popytu na rozwiązania cyfrowe w sferze publicznej w gospodarce i w społeczeństwie, C3.1 Zwiększenie cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych
D.Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia
-4.262 mln euro
D.1.1 Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych, D2.1 Zwiększenie liczby personelu medycznego/wsparcie rozwoju potencjału uczelni medycznych w celu zwiększenia liczby kształconych studentów, D3.1 Wzmocnienie zaplecza naukowego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, D3.2 Wzrost dostępności leków
E.Zielona, inteligentna mobilność
-6.074 mln euro
E1.1 Wzrost wykorzystania transportu przyjaznego dla środowiska - elektromobilność, E2.1 Zwiększenie konkurencyjności sektora kolejowego, E2.2 Zwiększenie bezpieczeństwa transportu

autor: Jolanta Białkowska
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 2021-06-28

Wydatki na samochody osobowe - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Przychody