Wniosek o świadczenia rodzinne końca sierpnia, by zachować ciągłość wypłaty

Redakcja PIT.pl

Osoby uprawnione mogą ubiegać się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022. Aby zachować ciągłość wypłat świadczeń, należy złożyć wnioski do końca sierpnia 2021 r.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. 1 listopada 2021 r. rozpocznie się nowy okres zasiłkowy, który potrwa do 31 października 2022r, na ten czas dochód wylicza się na podstawie dochodów osiągniętych przez członków rodziny w 2020r. 

Kto może otrzymać zasiłek rodzinny? 

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
 •  osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
  Osobie wymienionej w punkcie 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Dochód przesłanką do otrzymania zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, kwoty 764,00 zł.

Zasiłek rodzinny, wniosek do 31 sierpnia 2021 r.

Źródło: shutterstock

Ile wynosi zasiłek rodzinny?

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

1)  95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Osoby uprawnione mogą również otrzymać dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

1) urodzenia dziecka;

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

3) samotnego wychowywania dziecka;

4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

6) rozpoczęcia roku szkolnego;

7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Termin na złożenie wniosku o zasiłek rodzinny 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2021 roku, a w formie elektronicznej tj. przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, za pośrednictwem platformy ZUS oraz przez bankowość elektroniczną, już od 1 lipca br.

  1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
  2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
  3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują  osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna w okresie ostatnich 2 miesięcy:

- do ukończenia przez nią 18 roku życia albo 

- w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo 

- w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bez względu na wiek. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł miesięcznie. W okresie zasiłkowym, trwającym od 1 października 2021r. do 30 września 2022r. należy udokumentować dochód osiągnięty przez członków rodziny na podstawie dochodu uzykanego w 2020r.

Termin składania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2022

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane tak jak wnioski o świadczenie rodzinne od dnia 1 sierpnia 2021r., a w formie elektronicznej tj. przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, za pośrednictwem platformy ZUS oraz przez bankowość elektroniczną, już od 1 lipca br. 

Jak uzyskać prawo do świadczeń

Żeby uzyskać opisane wyżej świadczenia trzeba złożyć wniosek.  Od 1 lipca 2021r można składać wnioski o ustalenie prawa do wszystkich opisanych wyżej świadczeń drogą elektroniczną. Wnioski w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2021. Formularze wniosków w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń na nowy okres dostępne  są w siedzibach GOPS oraz MOPS. Żeby zachować ciągłość wypłaty świadczeń wnioski należy złożyć do 31 sierpnia 2021 r. Druki wniosków są też udostępniane na stronach internetowych tych jednostek. 

Macierzyństwo