Ustalenie zaliczki na podatek na podstawie zapisów w księdze

Gazeta Podatkowa

Do księgi podatkowej wpisuje się przychody podlegające opodatkowaniu oraz koszty ich uzyskania. Po zakończeniu miesiąca odpowiednio podsumowuje się zapisy i ustala kwotę dochodu, stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy. Obowiązek ten nie dotyczy podatników opłacających zaliczki w uproszczonej formie.

Podsumowanie zapisów

Po zakończeniu miesiąca wpisy dokonane w księdze podatkowej w danym miesiącu trzeba podkreślić, a dane z kolumn 7-14 zsumować. Wynikłe z podsumowania kwoty także należy podkreślić. Pod podsumowaniem danego miesiąca można wpisać w poszczególnych kolumnach sumy od początku roku do miesiąca poprzedzającego dany miesiąc i w kolejnej pozycji wpisać w poszczególnych kolumnach sumę od początku roku. Stanowi o tym pkt 19 objaśnień zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Podatnik może dokonywać podsumowania kolumn przychodów i kosztów za dany miesiąc i dodawać sumy przychodów i kosztów ustalone od początku roku do miesiąca poprzedzającego dany miesiąc. Wtedy otrzymuje narastające sumy przychodów i kosztów, na podstawie których oblicza dochód za dany miesiąc. Można też wprowadzać do księgi tylko podsumowanie zapisów dokonanych za dany miesiąc. Wówczas ustala się dochód, dodając kwoty przychodów i kosztów wynikające z podsumowania kolumn w poszczególnych miesiącach.

Ustalenie dochodu

Zasadniczo dochodem z działalności gospodarczej stanowiącym podstawę obliczenia zaliczki u podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów jest różnica pomiędzy wynikającym z tych ksiąg przychodem i kosztami jego uzyskania (art. 44 ust. 2 ustawy o pdof). Ustalając dochód podatnik od sumy przychodów odejmuje sumę kosztów uzyskania przychodów. Wynik dodatni oznacza osiągnięcie dochodu, a ujemny poniesienie straty - nie ma wtedy konieczności płacenia podatku.

Wartość przychodów, którą należy wziąć pod uwagę ustalając dochód, wyznacza suma od początku roku z kolumny 9 "Razem przychód", a wartość kosztów określa suma od początku roku z kolumn 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu", 11 "Koszty uboczne zakupu" i 14 "Razem wydatki". Kwoty ujęte w kolumnie 16 "Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym" nie są uwzględniane przy obliczaniu zaliczek na podatek. Zapisów w tej kolumnie dokonuje się na potrzeby odliczeń w zeznaniu - podsumowuje się po zakończeniu roku.

Dochód jest podstawą obliczenia zaliczki na podatek według zasad opodatkowania wybranych przez przedsiębiorcę, tj. skala podatkowa lub podatek liniowy.

Spis z natury

Inny sposób ustalania dochodu za dany miesiąc mają obowiązek stosować podatnicy, którzy w ciągu roku sporządzili spis z natury. Gdy podatnik na koniec miesiąca sporządza remanent, to dochód ustala według zasad określonych w art. 24 ust. 2 ustawy o pdof. Wówczas dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania:

 • powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego,
   
 • pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, gdy wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Remanent początkowy jest spisem z natury na dzień 1 stycznia lub na dzień rozpoczęcia działalności w trakcie roku, a remanent końcowy to spis z natury sporządzony na koniec miesiąca danego roku podatkowego. Jeśli podatnik sporządzi spis z natury na koniec miesiąca w trakcie roku podatkowego, to przy ustalaniu dochodu za dany miesiąc oraz za kolejne miesiące musi uwzględnić różnicę remanentową. Gdy w trakcie tego samego roku ponownie sporządzi spis z natury, przy obliczaniu dochodu trzeba wziąć pod uwagę różnice remanentowe pomiędzy początkowym spisem z natury a spisem na koniec danego miesiąca, gdy ponownie przeprowadzono remanent. Odrębną kwestię stanowi spis z natury sporządzony na 31 grudnia (patrz ramka).

Przykład

 1. Podatnik prowadzący księgę podatkową zapisów dotyczących przychodów i kosztów dokonuje narastająco od początku roku. Podatek dochodowy wylicza według skali podatkowej i zaliczki opłaca miesięcznie. Zapłacona zaliczka za okres od stycznia do lipca 2018 r. wyniosła 3.262 zł.
   
 2. Z podsumowania kolumn księgi na koniec sierpnia 2018 r. wynika, że przychody wyniosły 267.000 zł, a koszty 231.00 zł.
   
 3. W sierpniu br. należne składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy opłacone w 2018 r. wyniosły 1.909,05 zł. Kwotę tę można odliczyć od podatku za sierpień br.

Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy za sierpień 2018 r.

   1)ustalenie dochodu: 36.000 zł, tj. 267.000 zł - 231.000 zł,
   2)kwota podatku: 5.923,98 zł, tj. (36.000 zł × 18%) - 556,02 zł,
   3)podatek po odliczeniu składki zdrowotnej (w zaokrągleniu): 4.015 zł, tj. 5.923,98 zł - 1.909,05 zł,
   4)należna zaliczka za sierpień 2018 r. (w zaokrągleniu): 753 zł, tj. 4.015 zł - 3.262 zł.

 

Warto pamiętać!

Spis z natury na 31 grudnia danego roku jest spisem z natury na koniec roku i jednocześnie na koniec miesiąca. Z odpowiedzi Ministerstwa Finansów z dnia 30 stycznia 2017 r. na pytanie naszego Wydawnictwa wynika, że obliczając dochód za grudzień stanowiący podstawę obliczenia zaliczki za ten miesiąc podatnik może, ale nie musi uwzględniać spisu z natury sporządzanego na dzień 31 grudnia. Od decyzji podatnika zależy, czy obliczy dochód za grudzień z uwzględnieniem różnic remanentowych, czy różnice te pominie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r. poz. 728)


autor: Karolina Paszkowska
Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 2018-09-27

Obowiązki płatnika związane z poborem podatku. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl