Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Usługi wymagające oznaczeń w nowym JPK_VAT

Ewelina Czechowicz 30.09.2020 11:19 (aktualizacja: )

Od  1 października 2020 r. obowiązywać będą przepisy, które wprowadzą nowy plik JPK_VAT.  Czynni podatnicy VAT świadczący usługi będą musieli oznaczać je kodami GTU z grupy od 11 do 13.

» Nowe kody GTU do oznaczania faktur sprzedaży czy zakupu?

W praktyce przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi wymienione w kategoriach GTU od 11 do 13 będą zobowiązani do  wykazywania powyższych usług w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT we właściwym dla siebie polu GTU, poprzez wpisanie wartości "1".

Wynika to z informacji podanych przez Ministerstwo Finansów w broszurze informacyjnej, w której czytamy, że „pola wypełnia się dla całej faktury poprzez zaznaczenie "1" we właściwych polach odpowiadających symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystąpienia dostawy towaru lub świadczenia usługi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku itp. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usługa nie wystąpiły na dokumencie”.

» Gdzie umieszczać nowe kody GTU? Na fakturze, czy tylko w pliku JPK_V7?

Którzy przedsiębiorcy będą zatem musieli dokonywać oznaczeń?  Poniżej omawiamy kody GTU od 11 do 13 wraz z oznaczeniami PKWiU.

GTU zmiany od 1 padziernika

Źródło: shutterstock

GTU_11 to usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

Usługi te dotyczą usług, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).

Gazy cieplarniane to:

 • dwutlenek węgła CO
 • podtlenek azotu N2O
 • perfluorowęglowodorów PFCs

Oznaczenia GTU 11 będą musieli od 1 października 2020 r. stosować Ci przedsiębiorcy, którzy dokonują obrotu energią elektryczną, gazem, prawami majątkowymi i uprawnieniami do emisji związków / substancji gazów cieplarnianych Usługi o charakterze niematerialnym.

GTU_12 dla usług niematerialnych

Rozporządzenie dotyczące JPK, ustawa o VAT, ani żadna inna ustawa podatkowa nie zwierają definicji usług niematerialnych.  Dla potrzeb JPK wskazano, że są to usługi wyłącznie: doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

GTU 12 to usługi o charakterze niematerialnym na które składają się:

 1. Usługi doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo finansowe, doradztwo związane z zarządzaniem): PKWiU  62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,
 2. księgowe: PKWiU 69.20.2,
 3. prawne: PKWiU 69.1,
 4. zarządcze: PKWiU 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1,
 5. marketingowe: PKWiU 73.11.12,
 6. firm centralnych: PKWiU 70.1,
 7. reklamowe: PKWiU 73.1,
 8. badania rynku i opinii publicznej: PKWiU 73.2,
 9. badań naukowych i prac rozwojowych: PKWiU 72,
 10. usług szkoleniowych: PKWiU 85.

GTU_13 usługi transportowe

GTU_13: usługi transportowe i gospodarki magazynowej usługi transportowe i gospodarki magazynowej – sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

 • 49.41 Transport drogowy towarów
 • 49.42 Usługi związane z przeprowadzkami
 • 52.10 Magazynowanie i przechowywanie towarów

Jeżeli mamy do czynienia z inną usługą transportową niż objęta ww. grupowaniem lub z usługą objętą ww. grupowaniem ale niebędącą usługa transportową to, oznaczenie GTU nie  będzie miało zastosowania.

Jeżeli podatnik nie świadczy odrębnej usługi transportu towarów tylko dostawę towarów, a usługa transportu towarów jest dodatkowym kosztem tej dostawy, oznaczenie GTU_13 nie ma zastosowania.

GTU_13 nie będzie miało zastosowania do:

 • usług kurierskich,
 • usług przeprowadzkowych
 • wynajmu samochodów ciężarowych
 • wynajmu i zarządzania powierzchnią magazynową
 • magazynowania własnych towarów

W przypadku, gdy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Zatem oznaczaniu GTU podlega także refakturowanie usług o kodach GTU od 11 do 13.

Ministerstwo Finansów wskazało również, że „oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej oraz zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Oznaczeń dostaw towarów i świadczenia usług nie należy stosować także do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług)”.

JPK Jednolity Plik KontrolnyHOT