Pobierz e-pity 2019

Ulga prorodzinna za 2013 rok - najczęstsze pytania

Iwona Maczalska 06.02.2014 09:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaUlga prorodzinna jest jedną z najpopularniejszych ulg pozwalających na odliczenie od podatku pewnej kwoty z tytułu wychowywania dziecka. Tegoroczne zmiany przepisów budzą spore wątpliwości wśród podatników.

Stosowanie ulg podatkowych w rocznych rozliczeniach PIT za 2013 rok należy dokonywać już w świetle nowych przepisów. W myśl zmian:

  1. rodzice wychowujący w roku podatkowym jedno dziecko i osiągający dochody powyżej 112 tys. zł całkowicie utracą prawo do ulgi.
  2. rodzice posiadający dwoje dzieci - będą rozliczać się na tych samych zasadach co w latach ubiegłych,
  3. rodzice posiadający troje i więcej dzieci najbardziej skorzystają z wprowadzonych zmian, bowiem ulga na trzecie dziecko została zwiększona o 50% i w skali roku wynosić będzie 1668,12 zł bez względu na wysokość uzyskanych przez rodziców dochodów. Warto zaznaczyć, że w przypadku dziecka czwartego i każdego kolejnego ulga wzrośnie do kwoty 2224,08 zł rocznie (ulga odpowiednio dzieli się na miesiące wychowywania dziecka) bez względu na wysokość uzyskanych dochodów.

Aby rozwiać wątpliwości odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania:


Prawo do ulgi prorodzinnej w przypadku śmierci dziecka

Wątpliwość budzi prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej w sytuacji śmierci dziecka w trakcie roku podatkowego. Choć ustawodawca wprost nie reguluje zasad postępowania w takiej sytuacji, to przyjąć należy, że ulga prorodzinna przysługuje za miesiące, w których dziecko żyło i za te miesiące należy dokonać odliczenia w sposób proporcjonalny.

Ulga prorodzinna na dzieci żony z poprzedniego małżeństwa

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z ulgi prorodzinnej ma prawo skorzystać podatnik, który w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską w stosunku do małoletniego dziecka, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Oznacza to, że aby skorzystać z ulgi prorodzinnej na dziecko opiekun musi sprawować faktyczną władzę rodzicielską nad dzieckiem, bądź zaadoptować dziecko drugiego współmałżonka.

Małżonkowie mogą odliczyć ulgę prorodzinną na dzieci z poprzednich związków - posiadając nad nimi władzę rodzicielską, wychowując te dzieci. Należy jednak pamiętać, by kwota ulgi na dziecko z poprzedniego małżeństwa była wykazana w załączniku PIT/O i na formularzu PIT-37 po stronie współmałżonka, który faktycznie wykonywał władzę rodzicielską w stosunku do małoletniego dziecka, pełnił funkcję opiekuna prawnego bądź sprawował nad nim opiekę na podstawie wyroku sądu.


Czy wakacyjna praca dziecka wyklucza skorzystanie z ulgi?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z ulgi mogą skorzystać rodzice pełnoletniego dziecka do 25 roku życia, które uczyło się i jednocześnie nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu w roku podatkowym ponad określoną wartość. Do dochodów tych wlicza się:

  • dochody opodatkowane wg skali podatkowej, niezależnie od źródła przychodów,
  • dochody z kapitałów pieniężnych przy zastosowaniu 19% stawki podatku (np. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, z odpłatnego zbycia lub objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, a także z wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część).

Łączna wysokość wspomnianych dochodów nie może przekroczyć kwoty granicznej wynoszącej 3089 zł brutto. Zaznacza się, że jeżeli dziecko otrzymuje rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, to nie wlicza się jej do łącznej wysokości otrzymywanego dochodu.

Czy rodzina zastępcza dziecka może skorzystać z ulgi na dziecko?

Ulga prorodzinna przysługuje nie tylko rodzicom, lecz także osobom, które pełniły funkcję opiekuna prawnego dziecka, a także sprawowały opiekę w formie rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Kwota odliczenia w przypadku rodziny zastępczej jest taka sama jak w przypadku rodziny biologicznej. Jej wysokość uzależniona jest od liczby posiadanych dzieci. Patrz zmiany w uldze prorodzinnej 2013.

Czy rodzice będący w separacji lub po rozwodzie nadal mają prawo do ulgi?

Rodzice dziecka będący w separacji, bądź po rozwodzie nadal mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej. W świetle przepisów ulga ta przysługuje osobom sprawującym władzę rodzicielską bez względu na to, czy pozostają w związku małżeńskim, czy też nie. Potwierdzeniem jest wyrok Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB4/415-231/10-4/SP z dnia 24 czerwca 2010 roku zgodnie z którym ,,Jeżeli oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską, wówczas ulga prorodzinna przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, z tym, że łączna kwota odliczeń, przez nich dokonana nie może przekroczyć kwoty odliczeń przysługujących względem danego dziecka, a jeżeli takich proporcji nie ustalili, to należy przyjąć, że ulga przysługuje każdemu z rodziców w częściach równych. Istotne jest, aby nie dochodziło do dublowania ulgi''.

Czy rodzice dziecka mającego przerwę w nauce mają prawo do ulgi?

Jeżeli przerwa w nauce wynika z zakończenia pewnego etapu edukacji to rodzice dziecka nie tracą automatycznie prawa do ulgi na nie. Pomimo, że dziecko kończące szkołę uzyskuje świadectwo szkolne i formalnie przestaje być uczniem, to nie traci od razu prawa do ulgi, gdy po wakacjach zamierza kontynuować naukę. I tak, w przypadku:

  1. uczniów, którzy chcą kontynuować naukę - ulga przysługuje za wszystkie miesiące,
  2. maturzysty chcącego kontynuować naukę w szkole wyższej - ulga przysługuje za wszystkie miesiące,
  3. maturzysty nie chcącego kontynuować nauki - ulga przysługuje również za miesiące wakacyjne,
  4. studentów kształcących się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie) ulga ta przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego pod warunkiem, że student po zdaniu egzaminu został zakwalifikowany na studia magisterskie,

W przypadku studentów, którzy nie chcą kontynuować nauki, bądź chcą zrobić sobie przerwę w nauce ulga przysługuje, lecz tylko za okresy nauki, włącznie z miesiącem, w którym odbył się egzamin dyplomowy.

Podstawa prawna: - art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2010 nr 51 poz. 307)

Iwona Maczalska,

PIT.pl