Ulga na samochód w PIT 2017 nie wymaga dokumentacji i stopnia niepełnosprawności

Piotr Szulczewski 15.02.2018 10:00 (aktualizacja: )

Od rozliczenia podatkowego za 2017 r. zmieniają się zasady korzystania i rozliczeń ulgi dla osób niepełnosprawnych na korzystanie z samochodu osobowego. Nie ma znaczenia grupa inwalidzka i cel wykorzystania pojazdu. Jednocześnie nie trzeba już zbierać wymaganej do tej pory dokumentacji dla korzystania z odliczenia 2280 zł rocznie.

Ulga na samochód w PIT 2017
Ulga na samochód w PIT 2017  / YAY foto

Prawo do odliczenia od dochodu przysługuje od 2017 r. z tytułu używania samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

<< Roczne rozliczenia PIT za 2017 rok >>

Odpowiednio ta sama ulga dotyczy podatników, na których utrzymaniu pozostają niepełnosprawni: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 10 080 zł.

Do tej pory aby skorzystać z ulgi podatkowej, od osoby niepełnosprawnej wymagane było:

  1. Posiadanie I lub II stopnia inwalidztwa, co równało się z orzeczeniem o:
  • całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji albo
  • znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • całkowitej niezdolności do pracy albo
  • umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Obecnie z odliczenia w deklaracji PIT a 2017 r. korzystać mogą również osoby z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

  1. Wykorzystanie pojazdu dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, co wiązało się z obowiązkiem przedstawiania na żądanie organu dokumenty potwierdzające zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych. Obecnie taki wymóg nie jest konieczny – auto ma służyć celom ogólnym – a zatem ma służyć ułatwianiu wykonywania czynności życiowych osobie z orzeczoną niepełnosprawnością.

Z ulgi w tym roku skorzystać można zatem w znacznie większej ilości przypadków, niż rok wcześniej. Odliczenia 2280 zł dokonuje się od dochodu – oznacza to że realnie ulga na samochód przynieść może podatnikowi zwrot w kwocie ok. 410 zł (chodzi o przypadek, gdy podatnik rozlicza się według stopy 18%).

Piotr Szulczewski, PIT.pl