Ułatwienia w zawieraniu i rozliczaniu umów o pracę i zlecenia przez niektórych pracodawców [projekt]

Ewelina Czechowicz

Dla małych podmiotów takich jak mikroprzedsiębiorcy, rolnicy i osoby fizyczne mają nastąpić zmiany, które przyniosą ułatwienia w zawieraniu i rozliczaniu umów o pracę i umów zlecenia. Co zawiera projekt nowych przepisów i na kiedy planowane są zmiany?

Projekt nowych przepisów (druk UD230) zawiera rozwiązania, które mają ułatwić formalności w zakresie zgłaszania  z pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Krajowej Administracji Skarbowej oraz rozliczanie zawartych umów.

Nowe przepisy dla niektórych pracodawców w zakresie zawierania umów o pracę i umów zlecenia

Nowe przepisy mają odciążyć mikroprzedsiębiorców, gospodarstwa rolne oraz gospodarstwa domowe. Poza ułatwieniami dla osób, które legalnie zatrudniają pracowników na podstawie umów o pracę oraz umów zlecenia, to projekt ma na celu ułatwienie zawierania umów przez osoby, które do tej pory tego nie robiły i pracowały w tzw. „szarej strefie”.

Nowe funkcje portalu praca.gov.pl

Jak wskazuje projekt przepisów, głównym założeniem ustawy jest rozbudowa istniejącego już systemu teleinformatycznego na portalu praca.gov.pl o nowe funkcjonalności. Planuje się, że w systemach teleinformatycznych ministra właściwego do spraw pracy będą udostępnione do wypełnienia szablony umowy o pracę oraz umowy zlecenia. Będą one zawierały elementy niezbędne do zawarcia zgodnego z prawem danego rodzaju umowy.

Ułatwienia w zawieraniu umów projekt

Źródło: shutterstock

W przypadku umowy o pracę będą to, w szczególności:

 • strony umowy;
 • rodzaj umowy;
 • data zawarcia umowy;
 • rodzaj pracy;
 •  miejsce wykonywania pracy;
 • wynagrodzenie za pracę;
 • wymiar czasu pracy;
 • termin rozpoczęcia pracy.

Natomiast w odniesieniu do umowy zlecania szablon będzie zawierał, takie dane jak: 

 • strony umowy;
 • datę jej rozpoczęcia i wygaśnięcia;
 • przedmiot zlecenia;
 • wynagrodzenie;
 • czy zleceniobiorca posiada inny tytuł do ubezpieczenia społecznego, a jeśli tak to jaki.

Jeśli strony umowy będą chciały zawrzeć dodatkowe elementy umowy, wówczas będą musiały zawrzeć umowę w formie przewidzianej w Kodeksie pracy lub Kodeksie cywilnym.

Ułatwienia w zakresie zawierania i rozliczania umów

Projektowane rozwiązanie mają  ułatwić zawieranie prostych umów w typowych sytuacjach. Dodatkowo funkcjonalność systemu będzie uzupełniona, w szczególności o wystawianie przez pracownika wniosków urlopowych, naliczanie i rozliczanie urlopu udzielonego pracownikowi. Przewiduje się, że system teleinformatyczny dokona zgłoszeń do ZUS i KAS, oraz wyliczanie i opłacanie składek i zaliczek podatkowych, a także wysokości wynagrodzenia, jakie należy wpłacić pracownikowi na konto.

Według autorów projektu planowane są działania w zakresie: 

 1. udostępnienie przez ministra właściwego do spraw pracy systemu teleinformatycznego umożliwiającego zawieranie umów według gotowych szablonów, dostęp do systemu teleinformatycznego będzie zapewniony po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego, na indywidualnym koncie na portalu praca.gov.pl;
 2.  rozszerzenie zastosowania podpisu zaufanego ze spraw urzędowych na zwieranie umów o pracę oraz umów zlecenia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem na portalu praca.gov.pl;
 3. wprowadzenie gotowych do wypełniania wzorów umów o pracę oraz umów zlecenia przygotowanych przez ministra właściwego do spraw pracy, które będą udostępniane w systemie teleinformatycznym, co zapewni ich sprawną dystrybucję oraz ułatwi wszystkim osobom zainteresowanym ich zawarciem (mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym) obsługę całego procesu.

Projektowane przepisy mają zostać przyjęte w  III kwartale 2021 r.

Kodeks pracyWymiar czasu pracy