Tylko do 20 stycznia 2016 r. czas na decyzję o podatku liniowym, tonażowym i ryczałcie

Piotr Szulczewski 11.01.2016 09:00 (aktualizacja: )

Dzień 20 styczeń 2016 r. (środa) to ostateczny termin na przekazanie do organów skarbowych oświadczeń o formie opodatkowania na 2016 rok.

Tylko do 20 stycznia 2016 r. czas na decyzję o podatku liniowym, tonażowym i ryczałcie

Źródło: YAY foto

Podatnik może dokonać wyboru formy opodatkowania w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej, składając CEiDG-1. W przypadku jednak jej zmiany, nie musi dokonywać korekty tego zgłoszenia. Wystarczającym będzie złożenie odpowiedniego oświadczenia do urzędu skarbowego.

W przypadku dokonania wyboru:

- wybór formy opodatkowania dotyczy on również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Bezpłatny pdfPłatny wordOpis deklaracji
Oświadczenie / Zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
 Zawiadomienie o rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz oświadczenie o wyborze formy opodatkowania

Ryczałt dla działalności gospodarczej, jak i najmu czy sprzedaży produktów rolniczych

Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do 20 stycznia dotyczy zarówno przedsiębiorców – prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą, jak i spółek cywilnych i jawnych. W przypadku powyższych spółek oświadczenie składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników. Oświadczenie o wyborze formy zryczałtowanej do 20 stycznia dotyczy także osób, które prywatnie:

  • osiągają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • osiągają przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Podatek liniowy także dla rolników

Opodatkowanie liniowe po złożeniu do 20 stycznia odpowiedniego oświadczenia zastosują również w 2016 roku podatnicy, którzy prowadzą działy specjalne produkcji rolnej, a przychody z tego źródła ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg.

Oświadczenia drukowane lub z e-podpisem

Oświadczeń o wyborze formy opodatkowania nie można podpisać zestawem danych identyfikujących podatnika, tak jak ma to miejsce w przypadku deklaracji np. PIT-36, PIT-36L czy PIT-28. Obowiązkowe będzie korzystanie z e-podpisu, potwierdzonego profilu zaufanego w ePUAP lub wydrukowanie i wysłanie lub dostarczenie w innej formie odręcznie podpisanego dokumentu. Przepisy nie wskazują, by oświadczenia składane były na drukach akcydensowych ustalanych według wzoru wskazanego przepisami prawa. W efekcie podatnik samodzielnie sporządza treść oświadczenia przekazywanego organom skarbowym.

Piotr Szulczewski, PIT.pl