Tarcza Finansowa PFR przyjęta przez rząd - wnioski o świadczenia od 15.01.2021 r.

Ewelina Czechowicz

We wtorek rząd przyjął uchwały ws. Tarczy Finansowej 2.0 PFR dla mikro, małych i średnich firm oraz nowelę Tarczy Finansowej 1.0 PFR. Przedsiębiorcy od 15 stycznia będą mogli wnioskować o świadczenia z tarczy PFR. Kto będzie mógł skorzystać z pomocy i na jakich zasadach? 

Nowe rozwiązania, mają zapobiec upadłości firm i wzrostowi bezrobocia. Zgodnie z szacunkami Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) z tarczy finansowej 2.0 dla mikro, małych i średnich firm z branż najbardziej dotkniętych wprowadzonymi na jesieni obostrzeniami będzie mogło skorzystać do 70 tys. firm. Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, budżet programu wyniesie 13 mld zł.

"Na program składają się dwa działania:

  • Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikrofirm o wartości 6,5 mld zł;
  • Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm o wartości 6,5 mld zł" - wskazało Centrum Informacyjne Rządu. Wnisoki o wsparcie będzie można składać od 15 stycznia 2021 r. 

Wsparcie z Tarczy PFR 2.0 dla kogo?

Pomoc z tarczy nie będzie dostępna dla wszystkich. Przed wszystkim nie skorzystają z niej samozatrudnieni. Kody PKD będą sprawdzane na dzień 31 grudnia 2019 roku,  1 listopada 2020 r. oraz na dzień złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, w zakresie tego czy działalność przedsiębiorcy jest wykonywana w jednym lub więcej niżej wskazanych kodów PKD.

Lista kodów początkowo zakładała 38, jednak została rozszerzona do 45, na dzień 5.01.2021 r. obejmuje takie PKD jak:

17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;

18.12.Z - Pozostałe drukowanie;

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi;

49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;

47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;

47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne;

56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów;

59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów;

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;

74.20.Z - Działalność fotograficzna;

77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

79.11.A - Działalność agentów turystycznych;

79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;

79.11.B - Działalność pośredników turystycznych;

79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej;

79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna;

86.90.D - Działalność paramedyczna;

90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;

90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych;

91.02.Z - Działalność muzeów;

93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;

93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;

93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;

93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;

93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Tarcza finansowa PFR

Źródło: www.pfrsa.pl

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie Tarczy Finansowej PFR 2.0?

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0 różnią się w zależności m.in. od wielkości firmy oraz poziomu spadku przychodów. Które firmy zatem otrzymają wsparcie?

Pomoc otrzymają Ci pracodawcy, którzy zatrudniali pracowników. Warunkiem kwalifikacji do programu jest zatrudnienie, na dzień 31 grudnia 2019 r., - a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę - na dzień 31 lipca 2020 r., co najmniej 1 pracownika. Przy czym na potrzeby ustalenia statusu  mikrofirmy czy małych i średnich firm przez przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Definicja pracownika dla potrzeb pomocy z tarczy PFR

Na potrzeby wyliczania kwoty subwencji finansowej, przez pracownika rozumie się osobę fizyczną:

  1. która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz, która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, lub
  2. współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia lub umowa o dzieło), oraz za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia przedsiębiorcy dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej

Ile może wynieść wsparcie?

Dla przedsiębiorców, którzy byli beneficjentami Tarczy Finansowej PFR 1.0, maksymalna kwota finansowania z obu Tarcz łącznie na 1 pracownika nie może być wyższa niż 72 000 PLN dla mikrofirm i 144 000 PLN dla MŚP.

Z pomocy z tarczy PFR będą mogły skorzystać:

- mikrofirmy

- małe i średnie firmy

- duże firmy

Kryteria, które trzeba spełnić by wnioskować o wsparcie

Pomoc dla mikrofirm

To pomoc dla firm, które zatrudniają od 1 do 9 pracowników z 45 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności. Obrót lub suma bilansowa za 2019 u tych przedsiębiorców musi mieścić się w kwocie do 2 mln euro. Wysokość subwencji dla tych firm zależeć będzie od liczby pracowników i spadku obrotów. Trzeba będzie wykazać spadek obrotów w 2020 r. o min 30% w związku z COVID-19. Otrzymane środki będą bezzwrotne pod warunkiem, że firma będzie prowadzić nadal działalność i utrzyma zatrudnienie w ciągu 12 miesięcy. Mikrofirma by otrzymać pomoc będzie musiała wykazać spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku. Kwota subwencji zależna będzie od wielkości spadku przychodów i wyniesie odpowiednio:

  • 18 000 zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60%
  • 36 000 zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60%

Maksymalna kwota subwencji to 324 000 zł.

Wniosek o pomoc będzie można złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej w 18 bankach

Pomoc dla małych i średnich firm

To wsparcie, z którego będą mogły skorzystać firmy zatrudniające do 249 pracowników z 45 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności. Obrót za 2019 tych przedsiębiorców musi być mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro. Ci przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dofinansowania kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. Subwencja ta będzie mogła wynieść maksymalnie do 3,5 mln zł, a będzie zależała od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto. Tak samo jak w przypadku mikrofirm będzie trzeba wykazać spadek obrotów o min 30% w związku z COVID-19. Środki będą mieć charakter bezzwrotny pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70% straty brutto

Pomoc dla dużych firm

To z kolei pomoc dla firm zatrudniających od 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln euro. Ci przedsiębiorcy będą mogli korzystać z nowej wersji pożyczki i zostanie do 31 marca 2021 r.

Warunki umorzenia subwencji

Subwencja finansowa zostanie umorzona jeżeli wnioskujący spełni warunki. Ewentualny zwrot subwencji finansowej lub jej części nastąpi po 31 października 2021 r. PFR zastrzega sobie prawo określenia w regulaminie Programu dokładnych zasad zwrotu subwencji finansowej oraz warunków jej  umorzenia.

Koronawirus w PolsceTarcza finansowa PFR