Tarcza 9.0 : wniosek o umorzenie składek ZUS tylko do 30 czerwca 2021 r.

Ewelina Czechowicz

Od 4 maja 2021 r.  przedsiębiorcy o określonym PKD mogą wnioskować o zwolnienie z opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ci którzy jeszcze nie zdążyli złożyć wniosku mają czas do 30 czerwca 2021 r.  Przypominamy, kto może skorzystać z wniosku o zwolnienie z opłacania składek do ZUS?

Zwolnienie ze składek za grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r., marzec 2021 r., kwiecień 2021 r.

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek należy prowadzić  rodzaj przeważającej działalności (na 31 marca 2021 r.) oznaczony  kodem PKD 2007 wymienionym w rozporządzeniu Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Warunki, które należy spełnić by otrzymać zwolnenie z opłacania składek ZUS

Żeby starać się o pomoc, należy spełnić  następujące warunki:

  • przychód z przeważającej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed tym, w którym składa wniosek był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.,
  • był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.,
  •  przekaże do 30 czerwca 2021 r. deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za okres, za który występuje o zwolnienie z opłacania składek, chyba że jest zwolniony z obowiązku ich składania.

Najpóźniej wniosek musi trafić do ZUS do 30 czerwca 2021 r.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS, wnioski tylko do 30 czerwca 2021

Źródło:shutterstock

PKD na dzień 31 marca 2021 r.

O zwolnienie ze składek ZUS mogą wystpąpić przedsiębiorcy, którzy spełnią określone powyżej warunki. Okres zwolnienia zależy od kodu PKD weryfikowanego na  dzień 31 marca 2021 r. 

Zwolnienie za styczeń 2021 r. mogą uzyskać przedsiębiorcy oznaczeni według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem:

47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,

47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,

47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.

Za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. zwolnienie z opłacania składek ZUS mogą otrzymać przedsiębiorcy o PKD:

49.32.Z - działalność taksówek osobowych,

49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

51.10.Z - transport lotniczy pasażerski,

52.23.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,

55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

55.30.Z - pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,

56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,

56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,

59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,

59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

74.20.Z - działalność fotograficzna,

77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

79.11.A - działalność agentów turystycznych,

79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,

79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,

85.59.A - nauka języków obcych,

85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

86.10.Z - w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,

86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,

86.90.D - działalność paramedyczna,

90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,

91.02.Z - działalność muzeów,

93.11.Z - działalność obiektów sportowych,

93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,

93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - od 1 sierpnia 2020 r. ten kod nie obowiązuje i został podzielony na dwa kody, tj. 93.29.A i 93.29.B.,

96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,

96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Zwolnienie z  opłacania składek za luty 2021 r., mogą uzyskać przedsiębiorcy o kodzie PKD: 

49.32.Z - działalność taksówek osobowych,

49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

51.10.Z - transport lotniczy pasażerski,

52.23.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,

55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

55.30.Z - pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,

56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,

56.21.Z -przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,

59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,

59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

74.20.Z - działalność fotograficzna,

77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

79.11.A - działalność agentów turystycznych,

79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,

79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,

85.59.A - nauka języków obcych,

85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

86.10.Z - w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,

86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,

86.90.D - działalność paramedyczna,

90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,

93.11.Z - działalność obiektów sportowych,

93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,

93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - od 1 sierpnia 2020 r. ten kod nie obowiązuje i został podzielony na dwa kody, tj.: 93.29.A, 93.29.B,

96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,

96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Zwolnienie z opłacania  składek za marzec i kwiecień 2021 r. uzyskać mogą Ci z przedsiębiorców, których dominujące PKD to:  

49.32.Z - działalność taksówek osobowych,

49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

51.10.Z - transport lotniczy pasażerski,

52.23.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,

55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

55.30.Z - pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,

56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,

56.21.Z -przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,

59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,

59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

74.20.Z - działalność fotograficzna,

77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

79.11.A - działalność agentów turystycznych,

79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,

79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,

85.59.A - nauka języków obcych,

85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

86.10.Z - w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,

86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,

86.90.D - działalność paramedyczna,

90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,

91.02.Z - działalność muzeów,

93.11.Z - działalność obiektów sportowych,

93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,

93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - od 1 sierpnia 2020 r. ten kod nie obowiązuje i został podzielony na dwa kody, tj.: 93.29.A, 93.29.B,

96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,

96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Zwolnienie z opłacania składek za  kwiecień 2021 r., mogą uzyskać przedsiębiorcy o kodzie PKD:  

47.41.Z – sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.42.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.43.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.51.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.52.Z – sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.53.Z – sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.54.Z – sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.59.Z – sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.64.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.65.Z - sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.75.Z – sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.77.Z – sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

77.29.Z – wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,

77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

96.02.Z - fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,

96.09.Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Jak złożyć wniosek?

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z tarczy 9.0 w zakresie zwolnienia z opłacania składek z ZUS powinien złożyć wniosek (RDZ-B7). Wnioski są przyjmowane wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2021 r.

 

 

Zwolnienia z ZUSKoronawirus w PolsceZUS